Skip til primært indhold

Om Geriatrisk Klinik

For fagpersoner, om Geriatrisk Klinik, Geriatrisk Afdeling, OUH Svendborg Sygehus

Der læses korrespondancer på alle hverdage mellem 8-15.00.

Geriatrisk Klinik tilser patienter henvist fra egen læge samt patienter udskrevet fra Geriatrisk Sengeafsnit og Ortopædkirurgisk Sengeafsnit (efter brud ved hofte) til efterfølgende ambulant opfølgning.

Klinikken foretager geriatrisk udredning, behandling og opfølgning af geriatriske patienter i tværfaglige teams, bestående af sygeplejerske, fysioterapeut, ergoterapeut og læge.

Alle patientkontakter skal, så vidt muligt varetages af de kontaktpersoner, der knyttes til patienten uanset om det foregår i patientens eget hjem eller på sygehuset.

Geriatrisk Klinik i Svendborg tilbyder subakut ambulant vurdering. Denne subakutte vurdering tilstræbes gennemført 2-4 dage efter henvisning.

Geriatrisk Klinik har derudover behovsstyret og ca. en gang månedlig hjemmebesøg på Ærø og samtidig tilsynsfunktion på Sygehusenheden Ærø.

 • At tilbyde ældre borgere med geriatriske problemstillinger en tværfaglig udredning og behandling, enten i eget hjem eller i Geriatrisk Klinik.
 • At forebygge ikke indicerede hospitalsindlæggelser af ældre borgere.
 • At forbedre udskrivningsprocessen for indlagte patienter.
 • Vision:
  At alle patienter i optageområdet med en geriatrisk problemstilling, skal tilbydes geriatrisk vurdering.

Afdelingens hovedopgave er at undersøge, udrede, pleje og behandle sygdomme hos ældre.
Den geriatriske arbejdsmetode har en helhedsvurdering som omdrejningspunkt.

I stedet for blot at fokusere på det symptom, der førte til indlæggelsen eller den ambulante kontakt, lægges der vægt på at finde årsagen til det samlede sygdomsbillede og eventuelle færdighedstab.

Den samlede indsats betegnes som geriatrisk rehabilitering.

Ukomplicerede genoptræningsopgaver og rene plejeopgaver er ikke en del af geriatriens primære indsatsområde. Disse opgaver skal varetages i kommunalt regi.

Det geriatriske patientforløb er garanti for kvalitet i patientbehandlingen.

Den geriatriske patientgruppe kan ikke afgrænses på baggrund af enkeltdiagnoser eller enkeltsymptomer.

Som følge af akut opstået eller akut forværring af bestående sygdom fremstår patienten oftest svækket med færdighedstab af fysisk, psykisk eller social karakter.

Geriatriske patienter vil typisk have et eller flere af nedenstående symptomer/problemer:

 • Faldende niveau af daglige færdigheder
 • Nedsat mobilitet
 • Fald
 • Svimmelhed/dårlig balance, akut konfusion/delir
 • Fejlernæring og vægttab
 • Depression
 • Demens
 • Behandling med mange medikamenter, oftest mere end 5
 • Langvarigt sengeleje
 • Sociale problemer

Den lægelige diagnostik og behandling er omdrejningspunktet, men kan kun foregå i et tæt tværfagligt samarbejde.
I sygehusregi omfatter det plejepersonale, fysio- og ergoterapeuter og diætister.

Sygehusindsatsen kan ikke stå alene og et tæt samarbejde med de praktiserende læger og den kommunale hjemmepleje er nødvendig.

Indsatsen kan opdeles i:

 • Udredning, behandling og kontrol af sygdomme
 • Gennemgang af den enkeltes medicinforbrug
 • Udredning af fysisk funktionstab, planlægning af relevant behandling og udarbejdelse af genoptræningsplaner
 • Forebyggelse af psykisk funktionstab, herunder diagnostik og behandling af demens

I samarbejde med kommunen vurderes boligforhold, behov for hjælpemidler og andre hjælpeforanstaltninger herunder sociale netværk.

Den geriatriske indsats lykkes kun, såfremt patienter, pårørende, egen læge og hjemmeplejen inddrages med henblik på at opnå sikre og holdbare løsninger.

Sparring/rådgivning kan bl.a. være i form af:

 • Telefonisk kontakt, som giver hjemmesygeplejen mulighed for at få hurtig rådgivning om akutte og subakutte patienter.
 • Mail-korrespondance, hvor hjemmesygeplejerskerne elektronisk fremsender fokuserede spørgsmål og relevante oplysninger fra journalen, så patienten kan vurderes uden at møde fysisk frem på sygehuset.
 • Patienten er udskrevet, men har brug for opfølgning. (svar på prøver og lignende)
APPFWU01V