Skip til primært indhold

Operations- og anæstesiafsnit

Operations- og anæstesiafsnit

Præsentation af OPAS (Operation og Anæstesi)

OPAS er delvist placeret i nyt byggeri i moderne og lyse faciliteter og råder over 9 operationsstuer, heraf 3 nyindrettede og moderne operationsstuer. Desuden har vi en stue til mindre indgreb i lokal anæstesi.

OPAS danner rammen omkring patienter, der skal gennemgå en undersøgelse eller bedøves til operation.

Afsnittet modtager patienter til planlagte operationer i tidsrummet 07.30 - 17.00. Patienter til akutte operationer modtages hele døgnet - 365 dage om året.

Vi modtager patienter med parenkymkirurgiske, ortopædkirurgiske, urologiske og gynækologiske diagnoser.

Du finder OPAS her: Indgang 65, 3. etage

Operationspersonalet

Ansatte

 • 50 operationssygeplejersker
 • 3 social- og sundhedsassistenter
 • Fast tilknyttede portører, rengøringspersonale og piccoline.

Arbejdet

Afsnittet har vagtberedskab døgnet rundt.

 • Personalet møder i dagvagt fra kl. 07.30 til kl. 15.30 eller 17.00
 • Aftenvagterne er enten fra kl. 12.00 til kl. 20.00 eller fra kl. 14.00 til kl. 22.00
 • Desuden dækkes aftenvagter fra kl. 15.00 til kl. 22.00 med efterfølgende rådighedsvagt fra vagtværelse til kl. 07.30 næste morgen

Personalet er inddelt i to grupper:

 • "Den hårde gruppe", som fortrinsvis arbejder med ortopædkirurgi
 • "Den bløde gruppe", som fortrinsvis arbejder med abdominalkirurgi, urologi og   gynækologi.

Der er indgreb indenfor begge grupper, som alt personale skal kunne assistere til.

Afsnittet har fokus på det positive samarbejde mellem anæstesi- og operationssygeplejersker i teams. Dette samarbejde ønsker OPAS at udvikle yderligere i de kommende år bl.a. med fokus på "ikke tekniske færdigheder" og højere grad af selvledende teams på operationsstuerne.

På OPAS ønsker personalet at møde patienterne med nærvær, information og medinddragelse. Vi ønsker at skabe relationer med tryghed og tillid mellem patienter og personale.

Kvalitet i operationssygeplejen betyder, at vi har fokus på patientinddragelse og patientsikkerhed, og at vi forholder os kritisk reflekterende til arbejdet. Læring og kompetenceudvikling er en del af arbejdet for operationspersonalet. Udviklingen af fagligheden sker ved at inddrage retningslinjer, reflektion og vidensdeling i det daglige arbejde. I afsnittet er der et positivt arbejdsmiljø, hvor humor og social engagement vægtes højt. Blandt personalet er mange ildsjæle med et stort fagligt engagement, som de gerne bruger til supervision af hinanden.

Operationspersonalet bidrager til det gode patientforløb ved høj specialisering og kompetenceudvikling. Samarbejdet afspejler gensidig respekt, anerkendelse og tværfaglighed i den daglige opgaveløsning.

Uddannelse

Nyansat personale

Til nyt personale i afsnittet er udviklet et målrettet introduktions- og oplæringsprogram (kompetencekort) tilpasset den enkeltes kvalifikationer.

Nyansat personale tilknyttes en mentor. Den uddannelsesansvarlige sygeplejerske tilrettelægger sammen med den nyansatte og mentoren oplæringsprogrammet.

Studerende

Operationspersonalet medvirker til at uddanne sygeplejersker. Den sygeplejestuderende tildeles en mentor.

Den klinisk uddannelsesansvarlige sygeplejerske tilrettelægger sammen med den studerende og mentoren oplæringsprogrammet

Efter aftale er det muligt for sygeplejestuderende, social- og sundhedselever samt fysioterapeut-studerende at overvære enkelte operationer i uddannelsesmæssigt øjemed. 

Anæstesipersonalet

Ansatte

 • 36 anæstesisygeplejersker
 • 3 service medarbejdere
 • 6 kursister
 • 4 anæstesioverlæger

Samarbejde med plejepersonale og læger fra hele anæstesiologisk afdeling, uddannelses-og udviklingssygeplejersker og kvalitetskoordinator.

Arbejdet

Afsnittet har vagtberedskab døgnet rundt med 2-skiftet vagt.

Afsnittets arbejdsområde

Anæstesiafsnittet har dagligt både på OPAS ca. 8 anæstesibetjente lejer, hvoraf de 2 er akutlejer og ca. 5 anæstesibetjente lejer på det dagkirurgiske center Svendborg.

Afsnittet varetager anæstesi til følgende specialer: Ortopædkirurgi, abdominalkirurgi, urologi, obstetrik (primært sectio), gynækologi og otologi. Der bedøves fortrinsvis voksne patienter, men afsnittet har også børneanæstesi.

 • Desuden ydes der anæstesiologisk assistance til:
 • Psykiatrisk afdeling: ECT behandling.
 • Medicinsk afdeling: DC konvertering.
 • Røntgen afdelingen: Generel anæstesi til CT-skanninger m.m.
 • Overflytninger af akutte og intensive patienter til OUH og andre hospitaler.

 

 • FAM MED: Kirurgisk skadestue for modtagelse af traumatiserede patienter og Medicinsk skadestue for modtagelse af dårlige medicinske patienter (medicinsk nødkald).
 • Hjertestop behandling på hele matriklen samt psykiatrisk afdeling og dialyse afdelingen.
 • Anlæggelse af perifere venekatetre på hele matriklen.

Overvågningen foregår på Opvågningsafsnittet, der råder over 3-12 opvågningspladser varierende over døgnet. Der vil dog forekomme opvågning på operationsstuen. Det gælder for isolerede patienter og hvis der ikke er plads til flere patienter i opvågningen. Disse patienter forestår vi opvågningen for sammen med en operationssygeplejerske.

Opvågningen for de dagkirurgiske patienter foregår på hvilestuen, hvor der er 11 pladser. Hvilestuen serviceres af operationssygeplejerskerne fra Dagkirurgisk afsnit. De dagkirurgiske patienter udskrives direkte fra hvilestuen.

Uddannelses-og udviklingsmuligheder

Der er undervisning for personalet hver onsdag uden for ferieperioderne. Der arrangeres undervisning og temadage efter behov. Desuden er der mulighed for at deltage i eksterne kurser, der har relevans for de opgaver, som vi skal løse. Personalemøder afholdes ca. 4 gange om året. Der afvikles MUS hvert år og MTU hvert andet år.

Det er obligatorisk at få gennemgået hjertestop undervisning, brandundervisning, transfusionsmedicin undervisning og undervisning i kritisk apparatur 1 gang om året.

Der tilbydes  efteruddannelse for anæstesisygeplejersker med mere end 5 års arbejde inden for specialet.

På afsnittet uddannes anæstesisygeplejersker, sygeplejestuderende, læger og reddere.

 

 

 

APPFWU01V