Skip til primært indhold

Opslag for Et Sundere Syddanmark

Region Syddanmark vil i 2023 anvende 2 mio. kr. på projekter, der inddrager borgere i den lokale forskning.

Opslag Ansøgningsfrist Bedømmelsesmøde
7. Februar 2023 1. maj 2023 kl. 12.00

11. maj 2023 (for OUH-ansøgninger)

11. oktober 2023 (finaleshow)

1. Formål

Region Syddanmarks citizen-science-projekt ”Et Sundere Syddanmark” er blevet afholdt siden 2019, og har fokus på at engagere regionens borgere i sundhedsforskning.

Formålet med Et Sundere Syddanmark er, at det skal bidrage til, at sundhedsforskning, forskningsspørgsmål og forskningsresultater er relevante og hurtigt kan omsættes til gavn for den enkelte borger i regionen og folkesundheden.

Et Sundere Syddanmark er et unikt eksempel på partnerskabet mellem regionens sygehuse/SDU på den ene side samt borgerne og offentligheden på den anden side. Samarbejdet med TV SYD og TV2 FYN styrker den brede dialog i offentligheden ved at borgere i regionen kan stemme på det projekt, som de synes, har størst videnskabelig betydning. Herudover er intentionen, at forskningsprojekterne i Et Sundere Syddanmark skal inddrage borgere aktivt i selve forskningsprocessen.

2. Præmier

Der uddeles i alt 3 præmier i Et Sundere Syddanmark 2023; en 1. præmie på 1 mio. kr., en 2. præmie på 600.000 kr. og en 3. præmie på 400.000 kr.

Uddelingen af præmierne sker i et finaleshow, som sendes live på de to lokale tv-kanaler.

Midlerne kan anvendes til følgende:

 • Ansættelse af forskere (VIP)
  Bidrag til ansættelse eller frikøb af personale (ph.d.-studerende, post docs, adjunkter, lektorer, professorer).
  Ved ansøgning om midler til finansiering af ansættelse af forskere, er det et krav, at den pågældende forsker ansættes i en kombinationsstilling mellem et eller flere af regionens sygehuse og SDU, og at vedkommendes forskning foregår i Region Syddanmarks sundhedsvæsen.
 • Ansættelse af ikke-videnskabelig arbejdskraft (TAP) Bidrag til ansættelse eller frikøb af ikke-videnskabelig arbejdskraft til forskningsprojekter (eksempelvis bioanalytikere og forskningssygeplejersker).
 • Indkøb Indkøb af apparatur eller andet materiale til forskningsprojektet (eksempelvis finansiering af ap-paratur eller IT- udstyr, dataudtræk, analyseudgifter samt publiceringsudgifter).

3. Ansøgningskriterier

Alle med tilknytning til ét eller flere af følgende sygehuse kan være hovedansøger. I tilfælde af tilknytning til flere af nedenstående sygehuse, er det kun muligt at ansøge ét sted:

 • Sydvestjysk Sygehus
 • Sygehus Sønderjylland
 • Sygehus Lillebælt
 • Odense Universitetshospital/Svendborg
 • Psykiatrien i Region Syddanmark

Det er et krav, at ansøgningen er godkendt af hovedansøgers afdelingsledelse og forskningsleder. Der skal i forbindelse med indsendelsen af ansøgningen vedhæftes skema (findes i efond) med skriftlig godkendelse fra disse på igangsættelse af projektet.

Endeligt er det et krav, at ansøger har orienteret sig i og indtænkt, hvordan forskningsprojektet lever op til citizen-science begrebet:

“Citizen Science refers to the general public engagement in scientific research activities when citizens actively contribute to science either with their intellectual effort or surrounding knowledge or with their tools and resources. Participants provide experimental data and facilities for researchers, raise new questions and co-create a new scientific culture. While adding value, volunteers acquire new learning and skills, and deeper understanding of the scientific work in an appealing way. As a result of this open, networked and trans-disciplinary scenario, science-society-policy interactions are improved leading to a more democratic research based on evidence-informed decision making.”


Ansøgere kan orientere sig yderligere mod EU-kommissionens definition på citizen science-begrebet: https://ciencia-ciudadana.es/wp-content/uploads/2018/09/GreenPaperOnCitizenScience2013.pdf  

4. Ansøgningsprocedure

Hvert projekt kan ansøge om op til 1 mio. kr.

Ansøgningen udarbejdes på dansk/engelsk og indsendes via efond senest d. 1. maj 2023 kl. 12.00. Se vejledning til efond her. Husk at lægmandsresumé og borgerinddragelsesafsnittet skal skrives på dansk. Eventuelle spørgsmål kan rettes til sekretariatet på ouh.forskning@rsyd.dk.

Det er muligt at søge Region Syddanmarks pulje Et Sundere Syddanmark, selvom man har søgt/ fået bevilget midler fra en af regionens øvrige puljer – det modsatte gør sig også gældende.

5. Vurderingskriterier

Der lægges i forbindelse med vurderingen af ansøgningerne vægt på følgende kriterier:

1. Forskningshøjde 

– vigtige og aktuelle forskningsspørgsmål, herunder

 • Forskningsprojektets videnskabelige kvalitet og innovative værdi
 • Forskningsprojektets gennemførlighed indenfor 3 år
 • Projektdeltagernes kompetence inden for det pågældende område
 •  At der er opbakning til projektet i forskningsenheden, både videnskabeligt og materielt

2. Borgerinvolvering

– graden af borgerinvolvering som ”med-forskere” eller på anden vis som aktive bidragsydere ind i forskningsprojektet, herunder:

 • Hvordan involveres borgerne i forskningsprojektet?
 • Hvordan vil forskeren komme i dialog med borgerne?
 • Hvordan kan dialogen med borgerne berige eller udvikle forskningen i projektet?

3. Graden af tværgående forskningssamarbejde mellem regionens sygehuse

 • For projekter fra OUH og psykiatrisygehusets afdelinger med universitetsfunktion er det dog et krav, at projektet indeholder samarbejde på tværs med andre sygehuse i regionen.

4. Graden af tværgående forskningssamarbejde mellem regionens sygehuse og SDU

- gerne mellem forskere fra regionens sygehuse og forskere fra flere fakulteter og institutter på SDU.

5. Graden af tværsektorielt samarbejde mellem regionens sygehuse, en kommune eller en almen praksis

6. Kommunikation/formidling

– forskningsprojektet skal være relevant for en eller flere grupper af borgere i Region Syddanmark og dermed alment vedkommende. Det skal også være muligt at lave patientcases og vinkler på forskningsprojektet, som kan inddrages i tv-stationernes formidling af projektet.

7. Gennemførbarhed 

- projektet skal igangsættes senest 6 måneder efter tildelingen af midler fra Et Sundere Syddanmark

6. Bedømmelse og udvælgelse

1. trin: Udvælgelse og intern bedømmelse på sygehusene

Efter ansøgningsfristen behandles ansøgninger af det sygehus, de er indsendt til. Herefter udvælges 1 forskningsprojekt fra hvert sygehus, som i høj grad lever op til kriterierne. 

2. trin: Endelig godkendelse i Styregruppen for Et Sundere Syddanmark

Styregruppen for Et Sundere Syddanmark vurderer og godkender de 5 indstillede projekter. Hvis der ikke er tilstrækkelig emnemæssige spredning blandt finalisterne, drøftes dette også i styregruppen.

3. trin: Afstemning og uddeling af midler

Det er en forudsætning, at årets finalister indgår i nedenstående aktiviteter og står til rådighed op til den endelige bedømmelse, som vil finde sted ved finaleshowet d. 11. oktober 2023. Her vil stemmerne fra borgerne i Region Syddanmark bestemme årets 1., 2. og 3. plads vindere, som får bevilliget midler.

Aktiviteter, hvor finalisternes tilstedeværelse er nødvendig, eller de skal være til rådighed:

 • Medio juni (forventeligt d. 12. juni): Introduktionsmøde for de involverede forskere
 • Medio juni (forventeligt d. 22. juni): Boot-Camp for ansøgerne. Medietræning: Redskaber til hvordan du formidler dit forskningsprojekt samt fotografering til projektet.
 • Ultimo juni: Udvælgelse af patientcases og vinkler til forskningsprojektet
 • Medio august: Udarbejdelse af interviews, billeder, korte videoer og korte skrevne tekster i samarbejde med tv-stationerne, hvor forskeren og tv-stationen laver en særskilt aftale af fx ½ dags varighed
 • September: Forskellige arrangementer i forbindelse med optakt til finaleshowet, herunder:
  • Evt. arrangement på eget sygehus i forbindelse med Forskningens Døgn
  • 2-3 arrangementer i forbindelse med SDU’s gymnasiepanel (heriblandt finaledag for gymnasiepanelet d. 27. september)
  • Præsentation af alle fem finalistprojekter i perioden uge 39-40 på TV SYD og TV2/FYN
 • Uge 41 (heldagsarrangement): Finaleshow d. 11. oktober 2023

Mindre ændringer i aktiviteterne kan forekomme.

7. Formidling, eksponering og samarbejde med TV2/FYN og TV SYD

De 5 udvalgte projekters/finalisters lægmandsresume videregives til TV SYD og TV2/FYN til forberedelse til den kommende formidling.

Kontaktinformation på projektansøgerne udleveres ligeledes til TV SYD og TV2/FYN, da der vil være behov for efterfølgende kontakt for at kunne researche på forskningsprojektet, samt få afklaret de mest interessante vinkler.

Derfor skal ansøger overveje, hvilke vinkler og patientcases som kan inddrages i formidlingen af projektet.

Formidling sker i et tæt samarbejde med TV SYD og TV2/FYN. Formidlingen af projekterne til den bredere befolkning forventes at være i form af f.eks. webartikler, studieinterviews og indslag på TV, Facebook-videoer og indslag med udgangspunkt i projekterne. Der vil også være tale om eksponering via regionens sygehuse og SDUs kommunikationsafdelinger.

De udvalgte projekter præsenteres for offentligheden i uge 39-40 på TV SYD og TV2/FYN. Herefter formidles de i bredeste forstand til befolkningen. Som afslutning på Et Sundere Syddanmark – Citizen Science 2023, afholdes der finaleshow, som sendes direkte på TV SYD og TV2/FYN d. 11. oktober 2023.

Hver af de deltagende finalister modtager fra eget sygehus et beløb på op til 25.000 kr. til omkostninger i forbindelse med deltagelsen i Et Sundere Syddanmark – Citizen Science, eksempelvis materialer, TAP-timer til assistance mv.

APPFWU02V