Skip til primært indhold

Opslag for et Sundere Syddanmark

Region Syddanmark vil i 2022 anvende 2 mio. kr. på projekter, der inddrager borgere i den lokale forskning.

Opslag Ansøgningsfrist Bedømmelsesmøde
Ultimo september 2021 6. december 2021

12. januar 2022 (for OUH-ansøgninger)

16. maj 2022 (finaleshow)

(OBS: Af tekniske grunde vil ansøgningsfristen i efond fremgå som 3. december 2021, men der kan indsendes ansøgninger indtil mandag den 6. december 2021 kl. 12.00).

Region Syddanmark vil i 2022 anvende 2 mio. kr. på projekter, der inddrager borgere i den lokale forskning.

1. Formål

Et Sundere Syddanmark skal bidrage til, at sundhedsforskningen og forskningsspørgsmålene er relevante, og at forskningsresultater hurtigt kan omsættes til gavn for den enkelte borger og folkesundheden. Inddragelse af borgerne er derfor kernen i Et Sundere Syddanmark.

Et Sundere Syddanmark er også et unikt eksempel på partnerskabet mellem regionens sygehuse/SDU på den ene side samt borgerne og offentligheden på den anden side. Samarbej-det med TV2/FYN og TV SYD styrker den brede dialog i offentligheden ved at borgerne i re-gionen kan stemme på det projekt, som de finder, har størst videnskabelig betydning i deres øjne. Herudover er intentionen, at forskningsprojekterne i Et Sundere Syddanmark skal ind-drage borgere aktivt i selve forskningsprocessen.

2. Præmier

Der uddeles i alt 3 præmier i Et Sundere Syddanmark 2022; 1. præmie på 1 mio. kr., 2. præmie på 600.000 kr. og 3. præmie på 400.000 kr.

Uddelingen af præmierne sker i et finaleshow, som sendes live på de to lokale tv-kanaler. Midlerne kan anvendes til følgende:

Ansættelse af forskere (VIP) Bidrag til ansættelse eller frikøb af personale (ph.d.-studerende, post docs, adjunkter, lektorer, professorer). Ved ansøgning om midler til finansiering af ansættelse af forskere, er det et krav, at den pågældende forsker ansættes i en kombinationsstilling mellem et eller flere af regionens sygehuse og SDU, og at vedkommendes forskning foregår i Region Syddanmarks sundhedsvæsen.

Ansættelse af ikke-videnskabelig arbejdskraft (TAP) Bidrag til ansættelse eller frikøb af ikke-videnskabelig arbejdskraft til forskningsprojekter (eksempelvis bioanalytikere og forskningssygeplejersker).
Indkøb Indkøb af apparatur eller andet materiale til forskningsprojektet.

3. Ansøgningskriterier

Alle med tilknytning til et eller flere af følgende sygehuse kan være hovedansøger:

 • Sydvestjysk Sygehus
 • Sygehus Sønderjylland 
 • Sygehus Lillebælt
 • Odense Universitetshospital/Svendborg
 • Psykiatrien i Region Syddanmark

Det er et krav, at ansøgninger fra OUH skal være samarbejdsprojekter mellem OUH og ét eller flere af regionens fem sygehuse, og at de er godkendt af nærmeste afdelingsledelse og forskningslederen, inden den indsendes til bedømmelse.

Ansøgere kan orientere sig mod EU-kommissionens definition på citizen science-begrebet: ‘The general public engagement in scientific research activities when citizens actively contribute to science’.

4. Ansøgningsprocedure

Hvert projekt kan ansøge om op til 1 mio. kr.

Ansøgningen udarbejdes på dansk eller engelsk og indsendes via det elektroniske ansøgningssystem efond senest mandag den 6. december 2021. (OBS: Af tekniske grunde vil ansøgningsfristen i efond fremgå som 3. december, men der kan indsendes ansøgninger indtil mandag den 6. december kl. 12.00).

Vejledning til efond.

Husk at lægmandsresumé skal skrives på dansk. Eventuelle spørgsmål kan rettes til sekretariatet på ouh.forskning@rsyd.dk.

5. Vurderingskriterier

Der lægges i forbindelse med vurderingen af ansøgningerne vægt på følgende kriterier:

1. Forskningshøjde – vigtige og aktuelle forskningsspørgsmål, herunder

 • Forskningsprojektets videnskabelige kvalitet og innovative værdi
 • Forskningsprojektets gennemførlighed indenfor 3 år
 • Projektdeltagernes kompetence inden for det pågældende område
 •  At der er opbakning til projektet i forskningsenheden, både videnskabeligt og materielt

2. Borgerinvolvering – graden af borgerinvolvering som ”med-forskere” eller på anden vis som aktive bidragsydere ind i forskningsprojektet, herunder:

 • Hvordan involveres borgerne i forskningsprojektet?
 • Hvordan vil forskeren komme i dialog med borgerne?
 • Hvordan kan dialogen med borgerne berige eller udvikle forskningen i projektet?

3. Graden af tværgående forskningssamarbejde mellem regionens sygehuse

For projekter fra OUH og psykiatrisygehusets afdelinger med universitetsfunktion er det dog et krav, at projektet indeholder samarbejde på tværs med andre sygehuse i regionen.

4. Graden af tværgående forskningssamarbejde mellem regionens sygehuse og SDU - gerne mellem forskere fra regionens sygehuse og forskere fra flere fakulteter og institutter på SDU.

5. Graden af tværsektorielt samarbejde mellem regionens sygehuse, en kommune eller en almen praksis

6. Kommunikation/formidling – forskningsprojektet skal være relevant for en eller flere grupper af borgere i Region Syddanmark og dermed alment vedkommende. Det skal også være muligt at lave patientcases og vinkler på forskningsprojektet, som kan ind-drages i tv-stationernes formidling af projektet.

7. Gennemførbarhed - projektet skal igangsættes senest 6 måneder efter tildelingen af midler fra Et Sundere Syddanmark

6. Bedømmelse og udvælgelse

1. trin: Udvælgelse og intern bedømmelse på sygehusene
Efter ansøgningsfristen behandles ansøgninger af det sygehus, de er indsendt til. Herefter udvælges 1 forskningsprojekt fra hvert sygehus, som i høj grad lever op til kriterierne. På OUH behandler OUH’s Forskningsråd de indsendte ansøgninger og træffer beslutning om, hvilken ansøgning OUH sender videre i konkurrencen.

2. trin: Endelig godkendelse i Styregruppen for Et Sundere Syddanmark
Styregruppen for Et Sundere Syddanmark vurderer og godkender de 5 indstillede projekter. Hvis der ikke er tilstrækkelig emnemæssige spredning blandt finalisterne, drøftes dette også i styregruppen.

3. trin: Afstemning og uddeling af midler
Det er en forudsætning, at årets finalister indgår i nedenstående aktiviteter og står til rådighed op til den endelige bedømmelse, som vil finde sted ved finaleshowet d. 18. maj 2022. Her vil stemmerne fra borgerne i Region Syddanmark udvælge årets 1., 2. og 3. plads vindere, som får bevilliget midler.

Aktiviteter, hvor finalisternes tilstedeværelse er nødvendig eller de skal være til rådighed:

 • 8. februar: Introduktionsmøde for de involverede forskere
 • 22 februar: Boot-Camp for ansøgerne. Medietræning: Redskaber til hvordan du for-midler dit forskningsprojekt samt fotografering til projektet.
 • Inden uge 10: Udvælgelse af patientcases og vinkler til forskningsprojektet
 • Uge 10-11: Udarbejdelse af interviews, billeder, korte videoer og korte skrevne tekster i samarbejde med tv-stationerne, hvor forskeren og tv-stationen laver en særskilt afta-le af fx ½ dags varighed
  Uge 16-17: Forskellige arrangementer i forbindelse med optakt og Forskningens døgn, som nærmere fastlægges, herunder:Evt. arrangement på eget sygehus i forbindelse med Forskningens Døgn (fra 22.-29. april 2022)
 • 2-3 arrangementer i forbindelse med SDU’s gymnasiepanel
 • Præsentation af alle fem finalistprojekter i perioden uge 19 på TV2Fyn og TV SYD
  18. maj (aften): Finaleshow

Mindre ændringer til aktiviteterne kan forekomme.

7. Formidling, eksponering og samarbejde med TV2/FYN og TV SYD

De 5 udvalgte projekters/finalisters lægmandsresume videregives til TV2/FYN og TV SYD til forberedelse til den kommende formidling. Kontaktinfo på projektansøgeren udleveres ligele-des til TV2/FYN og TV SYD, da der vil være behov for efterfølgende kontakt for at kunne re-searche på forskningsprojektet, samt få afklaret de mest interessante vinkler.

Derfor skal ansøger overveje, hvilke vinkler og patientcases som kan inddrages i formidlingen af projektet.

Formidling sker i et tæt samarbejde med TV2/Fyn og TV SYD. Formidling til den bredere be-folkning forventes at være i form af f.eks. webartikler, studieinterviews og indslag på TV, Fa-cebook-videoer og indslag med udgangspunkt i projektet. Der vil også være tale om ekspone-ring via regionens sygehuse og SDUs kommunikationsafdelinger.

De udvalgte projekter præsenteres for offentligheden i uge 19 på TV2 Fyn og TV SYD. Heref-ter formidles de i bredeste forstand til befolkningen. Som afslutning på Et Sundere Syddan-mark – Citizen Science 2022, afholdes der finaleshow, som sendes direkte på TV2/FYN og TV SYD den 18. maj 2022.

Hver af de deltagende finalister modtager fra eget sygehus et beløb på op til 25.000 kr. til omkostninger i forbindelse med deltagelsen i Et Sundere Syddanmark – Citizen Science, ek-sempelvis materialer, TAP-timer til assistance mv.

APPFWU02V