Skip til primært indhold

Mikkel Kolind

Endokrinologisk Afdeling, Sydvestjysk Sygehus

Obesity and Mental Health

I Danmark er 18,5 % af den voksne befolkning svært overvægtige (Body Mass Index > 30 kg/m2). Svær overvægt øger risikoen for livsstilssygdomme såsom type 2 diabetes og non-alkoholisk fedtlever. På trods af stor sygdomsforekomst blandt folk med svær overvægt og vigtigheden af tidlig udredning, bliver overvægtsrelaterede sygdomme ofte overset og sent diagnosticeret.

Personer med psykiske lidelser har øget risiko for at udvikle svær overvægt. Det er uklart om psykisk sygdom i kombination med svær overvægt yderligere øger risikoen for overvægtsrelaterede sygdomme.

Både svær overvægt og visse psykiske lidelser (bipolar lidelse og skizofreni) er associeret med forstyrrelser i døgnrytmen. Klinisk kommer dette til udtryk ved bl.a. reduceret søvnkvalitet og øget træthed, men også deregulering af en lang række kropslige processer underlagt døgnrytmen. Dette inkluderer regulering af hormoner såsom melatonin og kortisol, som begge er essentielle for søvnregulering. Forstyrrelser af døgnrytmen kan desuden udforskes ved at undersøge såkaldte klokke-gener der udtrykkes i kroppens celler og styrer en lang række fysiologiske processer i kroppen. Ved bipolar lidelse og skizofreni ses ofte en ændret regulering af hvor meget og hvornår klokkegener udtrykkes. På trods af de tydelige indikationer for et samspil mellem psykiske lidelse, svær overvægt og døgnrytmeforstyrrelser er samspillet mellem disse kun sparsomt belyst.

Formål

Dette ph.d.-projekt har to formål:
1. At undersøge sammenhængen mellem psykiske lidelser (depression, bipolar lidelse og skizofreni) og overvægtsrelaterede sygdomme.
2. At undersøge forstyrrelser af døgnrytmen hos personer med og uden svær overvægt, samt personer med og uden psykiske lidelser (skizofreni og bipolar lidelse).

Projektets hypoteser

Vi ønsker at teste følgende hypoteser:
1) Der er højere forekomst af overvægtsrelaterede sygdomme hos personer med psykisk sygdom sammenlignet med vægt- og aldersmatchede personer uden psykisk sygdom.
2) Personer med svær overvægt og psykisk sygdom har højere forekomst af døgnrytmeforstyrrelser end personer med svær overvægt uden psykisk sygdom.
3) Personer med svær overvægt har højere forekomst af døgnrytmeforstyrrelser end personer uden overvægt.

Projektets opbygning

Ph.d.-projektet udspringer af det Syddanske Overvægtsinitiativ (SDOI) ved Sydvestjysk Sygehus. SDOI er et tilbud til personer med svær overvægt. Deltagere ved SDOI gennemgår omfattende screening for sygdomme relateret til svær overvægt (bl.a. type-2-diabetes, forhøjet blodtryk, søvnapnø og non-alkoholisk fedtleversygdom). Projektet udføres som to separate studier relateret til testning af de tre hypoteser præsenteret i forrige afsnit:

Studie 1: “Forekomst af overvægtsrelaterede sygdomme hos personer med psykisk sygdom”
Studie 1 udføres som registerstudie baseret på SDOI-databasen. Specifikt undersøges
statistisk sammenhængen mellem forekomsten af overvægtsrelaterede sygdomme og
tilstedeværelsen af psykisk sygdom hos personer med svær overvægt.

Studie 2: ”Døgnrytmeforstyrrelser hos personer med svær overvægt og psykisk sygdom”
I studie 2 rekrutteres 80 personer blandt deltagerne i SDOI. Forsøgspersonerne får i syv døgn målt søvnmønster. I to af dagene samler deltagerne endvidere selv hår og spytprøver til analyse af døgnrytmehormoner og klokkegen-udtryk. De fire grupper undersøges og sammenlignes hvad angår biomarkører for døgnrytmeforstyrrelse.

Projektets begrænsninger

Sigtet med ph.d.-projektet er at øge den overordene forståelse af samspillet mellem døgnrytmeforstyrrelser, overvægt og psykisk sygdom, der, på sigt vil kunne bane vejen for nye behandlingsmetoder. Projektet resultater vil, i sig selv, ikke kunne guide klinisk behandling af personer med overvægt, psykisk sygdom eller døgnrytmeforstyrrelser.

Klinisk signifikans

En detaljeret sammenligning af persongrupper med psykisk sygdom, svær overvægt og døgnrytmeforstyrrelser vil øge forståelsen for sammenhængen mellem disse sygdomme. Dette kan potentielt lede til tidligere og mere målrettet opsporing og behandling af døgnrytmeforstyrrelser.

Involvering af patienter og pårørende

For at sikre patientinvolvering i SDOI, har vi etableret et patientpanel. panelets har i dette projekt bl.a. været med til at bestemme omfang af spørgeskemaerne i SDOI (studie 1) og rådgive om hvordan projektdeltagerne bedst instrueres i selv-tests (studie 2).

APPFWU01V