Skip til primært indhold

Opslag for Ramme til højt specialiseret funktion og strategiske indsatsområder

Puljen understøtter de højt specialiserede funktioner og øvrige strategiske satsningsområder.

Opslag Ansøgnings-frist

Bedømmelses-møde

Udmøntning 
5. januar 2022 8. marts 2022 19. april 2022 1. juni 2022

Bemærk venligst at puljen er pauseret og bliver ikke genopslået i 2023.

Baggrund og formål

Som universitetshospital er det OUH’s pligt og vision at sætte patienten først. Dette gøres bl.a. ved at tilbyde vores patienter højt specialiseret behandling. Samtidig er der et ønske om at understøtte øvrige strategiske satsningsområder, der ligeledes kan være til gavn for vores patienter.

OUH’s direktion har fra 2020 prioriteret etablering af en ramme til understøttelse af hhv. de højt specialiserede funktioner (HSF) samt øvrige strategiske satsningsområder (SSO). Denne opslås nu for 2022.

Med prioriteringen er det ønsket, at rammen for HSF har fokus på at styrke OUH’s position ift. en kommende specialeplansrunde, ligesom der ønskes fokus på øvrige strategiske satsningsområder, der kan komme vores patienter til gavn.

Rammen er flerårig og fordeles på baggrund af én årlig ansøgningsrunde. Når bevillingsperioden er udløbet, skal tiltaget kunne håndteres i den almindelige drift.

Bemærk: Rammen til HSF og SSO er ikke er en forskningsramme, men en driftsramme, der kan hjælpe afdelingerne med igangsættelse af nye tiltag der senere kan håndteres i den almindelige drift. Kravene til ansøgningen afspejler dette, og omfanget er således mindre end en typisk forskningsansøgning.

Beløb 

Der er i rammen i 2022 afsat følgende til udmøntning;

 • 2022: 5.32 mio. kr.
 • 2023: 5.99 mio. kr.
 • 2024: 17.22 mio. kr.
 • 2025: 19.67 mio. kr.

Midlerne fordeles med 2/3 til HSF og 1/3 til SSO. Der kan således søges midler i overslagsårene frem mod 2025. Herefter skal tiltaget kunne håndteres i driften.                      

Krav til ansøgningen

Ansøger

Det er et krav at ansøgeren er en del af afdelingsledelsen på den primært involverede afdeling.

Projektbeskrivelsen

Følgende emner skal adresseres:

Kort lægmandsresumé

 • Beskrivelse af, hvorfor investeringen er nødvendig.
 • Beskrivelse af baggrund, formål og forventet effekt.

Baggrunds- og formålsbeskrivelse

 • Baggrund: Præsentation af hhv. problemstilling, gerne med videnskabelige henvisninger, samt målgruppe.
 • Formål: Formålsbeskrivelse af HSF eller SSO, herunder hvordan tiltaget tænkes organiseret.
  • For HSF beskrives om det er en ny funktion, udvidelse af eksisterende funktion e.l. samt sammenhæng med specialeplansgodkendelse
  • For SSO angives uddybende overvejelser og den strategiske betydning af det nye funktionsområde
 • Forventet effekt og tidsplan: Forventede effekter beskrives ved brug af hhv. kliniske endemål (gerne med litteraturhenvisninger), samt indflydelse på patienttilfredshed, organisation og økonomi. Hertil angives en tidsplan for implementeringen. Evt. kan et Gannt-diagram uploades
 • Litteraturreferencer: Angivelse af referencer til den vigtigste videnskabelige litteratur, der understøtter projektets formål.

Særlige fokuspunkter, der skal adresseres

 • Forskningsunderstøttelse: Beskrivelse af hvordan tiltaget bidrager til mulighederne for forskning inden for området på OUH.
 • Fyrtårne/nye funktioner: Områdets særlige status og vigtighed for OUH.
 • Patienten først: Projektets bidrag til OUH’s ambitioner om at sætte patienten først
 • Nyt OUH: Overvejelser om, hvordan tiltaget passer ift. ændrede fysisk forhold samt ny organisering på Nyt OUH
 • Visioner og strategier: Hvorledes projektet spiller ind i OUH’s generelle strategier og visioner.

Økonomibilag

 • Budgettet skal udfyldes overordnet i eFonds budgetskabelon, men skal været ledsaget af følgende detaljerede og uddybende økonomiske bilag udarbejdet sammen med afdelingens konsulent fra ’Økonomi og Planlægning’. Økonomibilaget er rundsendt til afdelingsledelserne, men kan alternativt også rekvireres ved henvendelse til afdelingens økonomikonsulent (kan findes her: https://intra.ouh.rsyd.dk/portal/oekonomi/konsulent/Sider/default.aspx - intern intraside).

Bemærk: Ansøgningen udfyldes på dansk og bemærk venligst de uddybende kommentarer til hvert felt i eFond.

Hvad kan søges i rammen

Der kan søges midler til drift, der ikke dækkes af OUH’s eksisterende puljer, herunder f.eks.:

 • Etableringsomkostninger (IT, frikøb af personale, konsulentarbejde og andet)
 • Løbende omkostninger, eksempelvis
  • Løn til personale drift (klinisk og administrativt personale)
  • Medicin, utensilier og materialer

Der dækkes ikke udgifter til følgende:

 • Forskningsmidler (der henvises i stedet til eksisterende forskningspuljer)
 • Apparatur over 200.000 kr. (der henvises i stedet til Apparaturpuljen)
 • Konferencer og kurser
 • International udveksling (der henvises til Internationaliseringspuljen)

Bemærk: Der gives midler der kan hjælpe afdelingerne med igangsættelse af nye tiltag, der senere kan håndteres i den almindelige drift.

Bedømmelse af ansøgningen

Ansøgningerne bedømmes af OUH’s Behandlingsråd den 19. april 2022, hvorefter indstillingerne præsenteres for OUH’s Direktion til beslutning primo maj.

Som ansøger inviteres man til et give et 5-minutters online pitch samt eventuelle spørgsmål d. 19. april ved gruppen der bedømmer ansøgningen.

Bemærk: Som inspiration til ansøgningen kan der rekvireres et eksempel på en tidligere ansøgning ved henvendelse til afdelingens økonomikonsulent (kan findes her: https://intra.ouh.rsyd.dk/portal/oekonomi/konsulent/Sider/default.aspx - intern intraside).

6. Indsendelse og tilbagemelding

Ansøgningen indsendes via det elektroniske ansøgningssystem, eFond https://www.efond.dk/ouh/ , senest kl. 12:00 den 8. marts 2022.  

Ansøger kan forvente af få svar umiddelbart efter direktionsbehandling medio maj 2022.

Spørgsmål

Har I spørgsmål til opslaget?

Kontakt Tue Kjølhede på Tue.Kjolhede@rsyd.dk eller Kirsten Jønsson på kirsten.joensson@rsyd.dk. 

Har I spørgsmål til efond?

Kontakt Charlotte Horsted på Charlotte.horsted@rsyd.dk . 

APPFWU01V