Skip til primært indhold

Kommissorium for bedømmelsesudvalget for OUH's prægraduatpulje

OUH’s prægraduatudvalg er nedsat af OUH’s Forskningsråd og refererer hertil.

1. Formål

Prægraduatudvalget er nedsat i 2016 for at erstatte OUH’s forskningsråd i forhold til bedømmelse af stipendieansøgninger fra kommende prægraduatstuderende.

2. Opgaver

OUH’s prægraduatudvalg har til opgave at læse og bedømme stipendieansøgninger. Vurderingen af ansøgningerne skal ske i forhold til de til enhver tid gældende bedømmelseskriterier og den gældende forskningsstrategi. 

3. Udvalgets medlemmer

OUH´s Prægraduatudvalg består af følgende medlemmer.

  • 4 seniorforskere
  • 4 ph.d.-studerende
  • 2 repræsentanter for patienter og pårørende

Udpegning til OUH’s prægraduatudvalg gælder for en 2-årig periode med mulighed for genudpegning.

OUH’s prægraduatudvalg sekretariatsbetjenes af konsulenter fra forskningsteamet i ”Økonomi og Planlægning”.

4. Mødefrekvens

OUH’s prægraduatpulje opslås to gange årligt. Efter ansøgningsfristen bliver med-lemmer af OUH’s prægraduatudvalg bedt om at bedømme indkomne ansøgninger. Vurderingen foregår elektronisk. Hver ansøgning bliver bedømt af fire uafhængige be-dømmere.

OUH’s prægraduatudvalg mødes efter endt bedømmelse. På mødet træffer udvalget beslutning om, hvilke ansøgninger der skal modtage et prægraduatstipendie. Direktionen orienteres halvårligt om uddelingerne. Der kan uddeles i alt ca. 16 stipendier årligt. 

APPFWU02V