Skip til primært indhold

Sebastian Vigand Svendsen

Hudafdeling I og Allergicentret

Atopic diseases, contact dermatitis, hand eczema and mast cell diseases in the TOACS cohort: prevalence, incidence and risk factors from childhood

Børneeksem, astma, høfeber og allergi (atopiske sygdomme) forekommer hos over 20% af en fødselsårgang. Denne populations-baserede undersøgelse har tidligere vist, at atopiske sygdomme i barndommen ofte fortsætter til tidlig voksenalder; men der mangler data om det fortsatte forløb i voksenalderen.

Håndeksem er en af de tre hyppigste hudlidelser og forekommer hos 14% af befolkningen i løbet af livet, særligt hos kvinder. Håndeksem har mange årsager, herunder kontaktallergi og irritation (eksempelvis brug af handsker/”vådt arbejde”) samt børneeksem. Håndeksem er en af de hyppigste anerkendte arbejdsbetingede lidelser, som ofte udvikles tidligt i karrieren og medfører udtalte personlige såvel som samfundsmæssige og økonomiske konsekvenser. Der er behov for undersøgelser over forløb af håndeksem fra barne- til voksenalderen inklusiv risikofaktorer til brug for vejledning af fremtidige patienter.

Nældefeber er primært drevet af mastceller (såkaldte allergiceller), og forekommer akut (<6 uger) eller kronisk (>6 uger) hos henholdsvis 20% og 0,5% af befolkningen. Særligt kronisk nældefeber medfører markant sygdomsbyrde hos patienter og har betragtelige samfundsmæssige konsekvenser. Førende, internationale retningslinjer anbefaler yderligere data om nældefebertendens, herunder hyppighed og risikofaktorer.

Allergier overfor fødevarer, lægemidler og insektgift kan forårsage en svær allergisk reaktion; allergisk shock (anafylaksi) og kan være associeret til mastcelle sygdommen mastocytose. Desuden er allergisk fødevareallergi associeret til atopisk dermatitis, astma og rhinitis. Studier om mastocytose og svære allergiske reaktioner over tid i en uselekteret population eksisterer ikke inklusiv risikofaktorer for fortsat allergi i voksenalderen.

Formål

Formålet med studiet er at skabe ny viden om forløb og udvikling af allergi, eksem og mastcelle-sygdomme blandt uselekterede danske voksne. Hovedformålet er at genundersøge deltagere med henblik på vurdering af atopiske sygdomme (børneeksem, astma, høfeber), håndeksem i relation til erhverv, og mastcelle-sygdomme (nældefeber, mastocytose, anafylaksi). Forløb såvel udvikling af sygdommene vurderes i relation til risikofaktorer fra barn- og ungdom.

Hypoteser

1: Atopisk sygdom i barnealderen: 1) er ofte persisterende i voksenalderen med påvirket livskvalitet; 2) øger risiko for mastcelle-sygdom i voksenalderen.
2: Mastcelle-sygdom udgør et betydeligt problem blandt voksne.
3: Håndeksem i voksenalderen er associeret til 1) atopisk eksem, håndeksem og kontaktallergi i barn- og ungdom, 2) tidligere og/eller nuværende vådt arbejde, 3) udsættelse for allergener erhvervsmæssigt.

Design

Kohorten blev grundlagt i år 1995 og består af 1501 skolebørn fra 8. klasse (gennemsnitsalder 14,1 år) fra 40 af 43 skoler i Odense kommune. Formålet var at belyse forekomsten af atopiske sygdomme (børneeksem, astma, høfeber). Deltagerne er sidenhen undersøgt to gange med fokus på samme sygdomme.

Aktuelle genundersøgelse er et follow-up studium af de 899 personer, som har givet samtykke til at blive kontaktet. Deltagerne tilsendes et spørgeskema omhandlende atopiske sygdomme, håndeksem, nældefeber og allergier. Ved fysisk fremmøde interviewes deltagerne om samme sygdomme inklusiv erhvervseksponeringer og undersøges fysisk for hudsygdom (eksem, nældefeber, slimhindehævelse) efterfulgt af lappetest, hudpriktest, lungefunktion og blodprøve til allergianalyser.

Begrænsninger

Deltagere vælger aktivt at medvirke, så overvurdering af sygdommene kan forekomme givet, at sygdom øger incitamentet til at deltage. Vi sammenligner deltagelse med både 1995- og 2010-undersøgelsesresultater med det formål at belyse eventuel selektion.

Relevans

Projektet generer unikke data om risikofaktorer for udvikling af hyppige sygdomme, som har betydelig påvirkning af patienternes livskvalitet såvel med samfundsmæssige konsekvenser.

Inddragelse

Patientrepræsentanter fra afdelingen er inddraget i protokoludformning med gennemlæsning og indvendinger til projektets indhold både af metodologisk såvel indholdsmæssig karakter.

APPFWU02V