Skip til primært indhold

María Cristina Daviu Cobían

Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D

FRAGINOC study: The impact of FRAilty screening and Geriatric assessment and INtervention in older patients with epithelial Ovarian Cancer

Baggrund

Æggestokkræft er den femte hyppigste årsag til død af kræft hos kvinder. Den eneste potentielt kurative behandling er operation kombineret med kemoterapi. Mere end 40% af kvinder med æggestokkræft er ældre end 70 år, og cirka 43% bliver ikke tilbudt operation, da de før operationen vurderes at være i en for dårlig almentilstand til at kunne gennemføre et omfattende kirurgisk indgreb.

Ældre kvinder med æggestokkræft er derfor mindre tilbøjelige til at blive tilbudt kurativ behandling, selvom det har vist sig, at de har samme gavn af standardbehandlingen (operation og kemoterapi) som yngre kvinder. Flere organisationer for ældre med kræft anbefaler, at alle patienter over 65 år gennemgår en skrøbelighedsscreening forud for behandling for at kunne identificere de kvinder, som kan have gavn af en optimering før operation for bedre at kunne gennemføre indgrebet. Optimering af ældre kvinder før behandling kan formentligt forbedre prognosen og reducere komplikationer forbundet med indgrebet. Det er dog aldrig vist for kvinder med kræft i æggestokkene.

Formål

At undersøge om en geriatrisk vurdering og optimering (CGA) samt individualiseret fysisk træning før operation kan øge andelen af patienter med æggestokkræft, som henvises til operation og gennemfører kemoterapi.

At optimere prognosen og livskvalitet for ældre kvinder, der behandles for æggestokkræft.

Hypotese

Optimering med geriatrisk helhedsvurdering kombineret med styrke- og konditionstræning før og under den onkologiske behandling kan øge andelen af patienter, der opnår operation og gennemfører kemoterapi. Screeningsværktøjer kan identificere skrøbelige ældre med behov for optimering.

Metode

Projektet er et randomiseret klinisk forsøg. Patienter >=70 år med æggestokkræft bliver inkluderet på Gynækologisk afdeling, Odense (OUH), Sjællands Universitetshospital, Roskilde og Rigshospitalet (RH). Projektet er et nationalt samarbejde på tværs af involverede specialer: gynækologi, onkologi, geriatri og fysioterapi. Forud for behandlingsstart bliver alle patienterne screenet for skrøbelighed med spørgeskemaer og tre mindre fysiske tests.

De patienter, som ved tværfaglig konference er henvist til kemoterapi forud for en mulig
operation, vil ved lodtrækning blive tilbudt

  1. CGA samt et individualiseret fysisk træning
    sideløbende med kemoterapien eller 
  2. standard behandling i form af kemoterapi, forud for ny
    vurdering af en mulig operation.

Begrænsninger

Projektet er designet til at undgå unødvendige aftaler eller fremmøde på hospitalet. Det eneste ekstra besøg på hospitalet er den geriatriske vurdering (CGA), som i nogle tilfælde kan betyde en ekstra belastning for patienterne. Vi forsøger dog at planlægge CGA på en dag, hvor patienten har en anden aftale på hospitalet. Vi har designet vores træningsintervention som en superviseret, primært hjemmebaseret intervention for at engagere patienterne optimalt i træningsprogrammet.

Vi er opmærksomme på, at der vil være en gruppe patienter, som ikke kan deltage i virtuel træningsterapi på grund af manglende IT-færdigheder eller computerudstyr. Til denne gruppe er der designet et særligt træningsprogram med telefonisk opfølgning.

Perspektiv/Klinisk betydning

Systematisk skrøbelighedsscreening og optimering af ældre æggestokkræft patienter vil resultere i en bedre udvælgelse af patienter til behandling, og at flere patienter henvises til operation og gennemfører kemoterapi. Herved kan vi forebygge komplikationer, forbedre livskvaliteten og øge overlevelsen.

Hvis optimering viser sig at være effektiv, vil flere patienter i Region Syd have adgang til individualiseret træning og CGA, hvilket vil have en effekt på den nuværende ulighed i adgang til kurativ behandling.

Patientinvolvering

Patientrepræsentanter fra patientforening ”Kræft i Underlivet” (KIU) finder projektet meget relevant og er blevet involveret ved at gennemgå og godkende deltagerinformation. Forud for opstart af projektet blev et pilotprojekt gennemført. Femten ældre patienter, som blev henvist til kemoterapi forud for mulig operation, gennemgik en hjemmebaseret intervention og fandt typen, frekvensen og intensiteten acceptabel og
gennemførlig. Desuden anerkendte de den værdifulde effekt af den hjemme-superviserede træning og understregede vigtigheden af støtte og vejledning fra fysioterapeuten.

Inden pilotprojektets start blev flere patienter, som havde gennemgået behandling for avanceret æggestokkræft, interviewet med henblik på optimering af interventionens gennemførlighed. 

APPFWU02V