Skip til primært indhold

Lisbeth Birkelund

Department of Infectious Diseases

The Multilingual Encounter in the Danish Healthcare System

Ulighed i sundhed er et globalt problem, som man i Danmark i de senere år har forsøgt at adressere med implementeringen af ”Patienten først”, der er en vision om at skabe ”nærhed, sammenhæng, kvalitet og patientrettigheder” for alle borgere i Danmark, jf. Regeringens sundhedsreform fra 2019.

Som patient med indvandrerbaggrund kan der imidlertid være helt særlige udfordringer forbundet med mødet med det danske sundhedsvæsen. Traumatiserende oplevelser i hjemlandet og mødet med en ny og ukendt kultur er blot to ud af mange mulige faktorer, der ikke kan siges at facilitere mødet, men som er grundvilkår, der ofte bringes med ind i det.

Dertil kommer de sproglige udfordringer. I den forbindelse peger internationale studier på, at ulighed i sundhed ofte er forbundet med begrænsede færdigheder indenfor majoritetssproget, og når man kigger nærmere på sociale vilkår for ulighed i sundhed i Danmark, er manglende danskkundskaber blandt borgere med indvandrerbaggrund også en udfordrende faktor. Selv for borgere, der har opholdt sig i Danmark igennem flere år, kan mødet med det danske sundhedsvæsen være kompliceret, og særligt når der er tale om patienter med alvorlig sygdom som kræft, kan sprogbarrierer få helbredsmæssige konsekvenser. Der kan opstå misforståelser i forhold til diagnose og behandling, og sprogbarriererne kan også på anden vis få konsekvenser i relation til ”Patienten først”, da de ofte afstedkommer fordomme blandt det sundhedsfaglige personale.

Formål

Med nærværende projekt er det formålet at fremskaffe viden om den kommunikation, der finder sted mellem patienter med indvandrerbaggrund og det sundhedsfaglige personale, med særligt fokus på betydningen af de sproglige barrierer. Det overordnede mål er i den forbindelse at udvikle konkrete anbefalinger, der kan forbedre de kommunikative processer i det flersproglige møde i sundhedsvæsenet og dermed bidrage til at styrke graden af patientinvolvering.

Metode

Projektet vil bestå af tre delstudier:
Delstudie 1: For at afdække sprogets betydning for bl.a. graden af patientinvolvering og i den forbindelse fælles beslutningstagning vil møder mellem patienter med etnisk minoritetsbaggrund og det sundhedsfaglige personale blive observeret indledningsvist. Observationerne vil finde sted på Onkologisk og Hæmatologisk Afdeling på Odense Universitetshospital og Vejle Sygehus.
Delstudie 2: Observationerne vil blive efterfulgt af individuelle interviews med patienterne for at opnå indsigt i deres oplevelser af mødet, men også for at opnå indsigt i de kulturelle og sociale grundvilkår, som de bringer med ind i mødet, og som kan medføre sprogbarrierer.
Delstudie 3: Slutteligt vil gruppeinterviews blive anvendt til at belyse de sundhedsprofessionelles oplevelser af selvsamme møde og i den forbindelse til at afdække
eventuelle fordomme, der relaterer sig til patienternes kulturelle baggrund og begrænsede dansksproglige færdigheder.

Begrænsning

Da sproget i sig selv kan forhindre patienten i at fortælle sin historie, vil der forud for de individuelle interviews blive anmodet om, at patienterne fører dagbog med fokus
på mødet med sundhedsvæsenet. Derudover vil projektet blive gennemført i tæt samarbejde med professionelle tolke og på baggrund af særligt grundige etiske overvejelser.

Perspektiver

Da projektet både inkluderer et patient- og sundhedsprofessionelt perspektiv på sprogets indflydelse på ulighed i sundhed, vil det kunne bidrage med viden til et stort set overset forskningsfelt. Det forventes, at der vil blive frembragt viden med betydning for den kliniske praksis såvel som for sundhedsuddannelserne. Resultaterne, der vil blive publiceret i nationale og internationale sammenhænge, vil desuden kunne indgå som led i bekæmpelsen af den ulighed i sundhed, der bl.a. ses i den situation, vi aktuelt befinder os i med COVID-19. 

APPFWU01V