Skip til primært indhold

Casper Falster

Department of Respiratory Medicine

Point-of-care ultrasound for hemodynamically stable patients with suspected pulmonary embolism - an ultra sound clinical tool?

Blodpropper i lungen, også kaldet lungeembolier, rammer årligt 1500 danskere og er den kredsløbssygdom der er ansvarlig for 3. flest dødsfald, kun overgået af blodpropper i hjertet og slagtilfælde. Oftest dannes blodpropperne i benets vener hvorfra de løsrives og føres via blodkarrene til hjertets højre side, hvor de sætter sig fast i pulsåren der forbinder hjertet med lungekredsløbet og blokerer for blodcirkulationen. I de mest alvorlige tilfælde, hvor blodproppen blokerer pulsåren fuldstændigt, er konsekvensen komplet kredsløbskollaps med hjertestop til følge.

For at be- eller afkræfte en mistænkt blodprop i lungen, henvises patienten til en lungescintigrafi eller CT-scanning af lungernes blodkar, disse gør det muligt at visualisere en tilstedeværende blodprop. Selvom disse scanninger betragtes som ”guldstandarderne” i diagnostik af blodpropper i lungen, har de en del nævneværdige begrænsninger – de kræver indgift af kontrastvæske eller radioaktive sporstoffer, involvering af flere personalegrupper, udsætter patienten for radioaktiv stråling og kan være umulige at udføre, hvis patienten har kontrastmiddelallergi eller er for dårlig til at kunne blive transporteret til scanneren.

Ultralydsscanning har vist sig som en hurtig og strålingsfri mulig fremgangsmåde til at be- eller afkræfte af blodpropper i lungen. Forskning har antydet, at ca. 90% af patienter med blodpropper i lungen kan opdages ved hjælp at ultralyd af hjerte, lunger og benets vener. Ligeledes kan mistanken afkræftes med 95-100% sikkerhed. Dette medfører at over halvdelen af alle CT-scanninger ikke er nødvendige, hvis der anvendes ultralyd i den indledende diagnostik.

Dette Ph.d.-projekts formål er at kortlægge fund ved ultralydsscanning af patienter henvist til Odense Universitetshospital, på mistanke om blodprop i lungen. På basis af dette er det vores mål at opstille en metode, der med høj sikkerhed kan be- eller afkræfte blodpropper i lungen, så behovet for CT-scanninger og lungescintigrafier mindskes og der kan spares potentielt kræftfremkaldende radioaktiv stråling samt tid og ressourcer i et allerede travlt sundhedsvæsen.

Ph.d.-projektet er delt op i 3 delstudier:

1) Før et lodtrækningsforsøg kan udføres, skal det undersøges, om de beskrevne ultralydsfund fra den foreliggende forskning kan generaliseres til den danske befolkning. Ydermere skal der indsamles information om ultralyds- samt kliniske fund hos patienter med mistænkt blodprop i lungen, information der vil danne basis for det undersøgelsesprogram, som vi ønsker at validere i 3. delstudie.

Første delstudie udføres som et observationelt pilotstudie på Odense Universitetshospitals fælles akutmodtagelse og dennes ambulante daghospital. Patienter henvist på mistanke om blodprop i lungen eller med åndenød, hvor mistanken om blodprop i lungen rejses inden for 4 timer inviteres til at deltage i projektet. Dette vil foregå sideløbende med, at patienterne undersøges af læge og modtager behandling på vanlig vis. Forsøgspersoner undersøges med ultralyd af hjerte, lunger og dybe vener i begge ben og fundene vil blive registrerede. Alle inkluderede patienter vil få foretaget en CT-scanning af lungernes blodkar eller lungescintigrafi, da det er nødvendigt at sammenholde ultralydsfund med ”guldstandarden”. Dette for at vurdere med hvilken sikkerhed ultralydsfundene kan bruges til at be- eller afkræfte en blodprop i lungen.

2) Som standard tilbydes alle patienter med bekræftet blodprop i lungen en ekkokardiografisk undersøgelse af hjertet 3-6 måneder efter diagnosen. Dette med henblik på at vurdere om der i efterforløbet er udviklet forhøjet blodtryk i lungekredsløbet. I den forbindelse vil de inkluderede patienter, som en del af et opfølgningsstudie gennemgå samme ultralydsundersøgelser, som ved inklusionen. Dette for at undersøge om daværende ultralydsfund f.eks. perifere blodpropper i lungevævet fortsat er tilstede og om disse har ændret karakter

3) Baseret på fund i delstudie 1 er det vores forhåbning, at vi har kunnet skabe en ultralydsmetode til vurdering af sandsynlighed for at have en blodprop i lungen, der er følsom nok, til at blive forsøgt i et lodtrækningsforsøg. I tredje delstudie inkluderes ligeledes patienter i Odense Universitetshospitals fælles akutmodtagelse, hvor der mistænkes blodprop i lungen. De inkluderede patienter lodtrækkes til enten standard klinisk evaluering eller standard klinisk evaluering med integreret ultralydsundersøgelse. Målet med dette delstudie er at undersøge, om tilføjelsen af ultralyd til standardevaluering kan reducere behovet for eksponering af radioaktiv stråling med CT-scanning, ved at udelukke eller konstatere blodprop i lungen med en højere sikkerhed end standardevaluering. Såfremt dette er tilfældet, er det planlagt at metoden kan implementeres i de kliniske retningslinjer.

APPFWU02V