Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

D - Gynækologisk Obstetrisk Afdeling

Adresse

OUH Odense: Indgang 55, Kløvervænget 23, 5000 Odense C

Svendborg Sygehus: Baagsøes Allé 15, 5700 Svendborg

Specialistrådgivning for almen praksis

 

Ønsker du som praktiserende læge at få rådgivning fra en specialist på Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D, kan du komme i kontakt med os på to måder:


• Du kan benytte korrespondancemodulet og her forvente et svar på næstkommende hverdag.
• Du kan fra kl. 8.00 - 15.30 ringe til OUHs kaldebord og herfra blive stillet direkte om til en specialist hos os. Kaldebordet har tlf. 65 41 18 85.

 

Vær opmærksom på, at afdelingen er opdelt i en obstetrisk og en gynækologisk søjle, med hver sin vagthavende, der kan kontaktes iflg. ovenstående. Almen praksis kan kontakte vagthavende læge ved aftale om akut eller subakut indlæggelse eller ambulant undersøgelse.


Ved graviditet under 16. uge skal gynækologiske vagthavende kontaktes.

Ved graviditet over 16. uge skal henvendelse ske til obstetrisk vagthavende.
 

Ved alle ikke akutte henvendelser skal henvendelser ske ved fremsendelse af almindelig henvisning. Henvisning bedes sendt til enten Afdeling DG (Gynækologisk) eller DO (Obstetrisk).

 

Telefonnummer

Hovednummer for patienter: 65 41 19 19


Obstetrisk sekretariat: 65 41 23 10 (alle hverdage mellem kl. 8-17)
Almen gynækologisk sekretariat: tlf. 65 41 19 34 (alle dage mellem kl. 8-15)
Fertilitetsklinikkens sekretariat: tlf. 65 41 23 65 (alle dage mellem kl. 8-13)
Urogynækologi sekretariat: tlf. 65 41 19 74 (alle dage mellem kl. 8-15)
Gynækologisk onkologi sekretariat: tlf. 65 41 19 84 (alle dage mellem kl. 8-15)
Famileambulatoriets sekretariat: 65 41 19 16 (alle dage mellem kl. 8-15)

 

SKS-nummer Gynækologisk Afdeling D: 4202071
Obstetrisk Afdeling D: 4202072
Fertilitetsklinikken: 4202075

 

 

Lokationsnummer

Gynækologisk Afdeling D: 5790000184095
Obstetrisk Afdeling D: 5790000184101
Fertilitetsklinikken: 5790000184118

Overlæger
 • Algirdas Markauskas, gynækologisk onkologi
 • Anne Marie Holm, obstetrik
 • Annette Wind Olesen, føtalmedicin
 • Bjarne Rønde Kristensen, almen gynækologi
 • Carsten Byrjalsen, ledende overlæge
 • Christina Anne Vinter, obstetrisk
 • Dorrit Elschner Pedersen, Fertilitetsklinikken
 • Dorthe Kolster, uddannelsesansvarlig overlæge, obstetrik
 • Geske Sidsel Bak, føtalmedicin
 • Gudrun Astrid Neumann, gynækologisk onkologi
 • Hanne Rosbach, obstetrik, føtalmedicin
 • Iørn Vester Hegelund, gynækologisk onkologi
 • Jan Blaakær, specialeansvarlig overlæge, gynækologisk onkologi
 • Jan Schultz Larsen, almen gynækologi
 • Jan Stener Jørgensen, specialeansvarlig overlæge, obstetrik
 • Jens Fedder, specialeansvarlige overlæge, Fertilitetsklinikken
 • Jens Aage Sørensen, Fertilitetsklinikken
 • Kirsten Jochumsen, gynækologisk onkologi
 • Koen Traen, gynækologisk onkologi
 • Lene Sperling, specialeansvarlig overlæge, Føtalmedicinsk Klinik
 • Lise Lotte Torvin Andersen, obstetrik
 • Lone Kjeld Petersen, gynækologisk onkologi
 • Maj-Britt Dahl, urogynækologi
 • Micha Bank Hornstrup, uddannelsesansvarlig overlæge, almen gynækologi
 • Niels Ebbesen, urogynækologi
 • Nini Hegedüs, almen gynækologi
 • Pernille Ravn, specialeansvarlig overlæge, almen gynækologi
 • Martin Rudnicki, specialeansvarlig overlæge, almen gynækologi
 • Susanne Pouplier, obstetrik
 • Søren Østergaard, urogynækologi
 • Torben Munk, almen gynækologi
 • Ulla Darling Hansen, urogynækologi
 • Veronica Tovar Poulsen, obstetrik
 • Vibeke Kramer Lysdal, almen gynækologi
 • Vibeke Rasch, urogynækologi
Praksiskonsulent Herdis Bohn Brødbæk
Behandlingsspektrum

 

Afdeling DG Gynækologisk Afdeling har højt specialiseret funktion for kræftlidelser i indre kønsorganer. Endvidere for kvinder med hormonforstyrrelser, misdannelser i kønsorganer samt udredning og behandling af infertilitet. Afdelingen er center for ægtransplantationer.
Afdelingen er specialkyndig med hensyn til patienter med gentagne aborter, gentagelsestilfælde af nedsynkning og fremfald af underlivsorganer, ufrivillig vandladning og andre urinvejsproblemer.

 

Almen gynækologi
Højt specialiseret funktion indenfor:
Embolisering af uterusfibromer

 • Kromosomanomalier
 • Hormonforstyrrelser, der skyldes dysfunktion i hypothalamus-hypofyse-gonade aksen f.eks. hypofyseadenom, prolaktinom, hyperprolaktinæmi, hypopituritisme og hypopituritisme efter indgreb

Regionsfunktion indenfor:

 • Vulvodyni
 • Center til modtagelse af voldtægtsofre

Gynækologisk onkologi
Højt specialiseret funktion indenfor:

 • Cervixcancer ud over stadium I A inkl. tvivlstilfælde samt stadium IA med karinvasion
 • Operativ behandling af endometriecancer
 • Diagnostik og behandling af ovariecancer
 • Recidiv af gynækologisk cancer

Urogynækologi
Højt specialiseret funktion indenfor:

 • Analinkontinens
 • Fistler
 • Neurogene blæredysfunktioner
 • Smerter og irritative tilstande i skede, blære og tarm

Regionsfunktion indenfor:

 • Behandling af urininkontinens med TVT, TVT-O operationer samt bulking
 • Diagnostik og behandling af recidiver af uterovaginal prolaps, herunder prolapskirurgi med indsættelse af biologiske og andre resorberbare mesh-implantater
 • Kolpopeksi, abdominalt eller vaginalt

Fertilitetsbehandling
Højt specialiseret funktion indenfor:

 • Behandling af infertile par, hvor den ene part eller begge er HIV- eller hepatitis B-positiv
 • Kryopræservering af ovarievæv
 • Mandlig infertilitet, hvor der kræves særlig diagnostik f.eks. testikulær dysfunktion
Afdeling DO Obstetrisk Afdeling har højt specialiseret funktion for gravide patienter med kardiovaskulære sygdomme, kroniske tarmlidelser, blodsygdomme, epilepsi og hormonelle dysfunktioner, herunder diabetes mellitus. Endvidere er afdelingen center for immuniserede gravide. Afdelingen har specialekundskab med hensyn til for tidligt fødte børn, graviditetsundersøgelser med henblik på misdannede børn, moderkage- og fostervandsanalyser samt ultralydsskanning.

 

Højt specialiserede funktioner indenfor obstetrik:

 • Gravide med HIV
 • Gravide med andre sygdomme: aktiv cancersygdom, hjerte-, lunge-, lever- eller nyretransplantation, systemisk lupus erythematosis, hæmoglobinopatier, prægestationel diabetes mellitus og/eller alvorlige trombofilitilstande
 • Gravide med monoamniotiske gemelli
 • Gravide diagnosticeret med placenta accreta og percreta
 • Gravide med truende ekstrem for tidlig fødsel (<24 uger)
 • Gravide med cervixinsufficiens, som nødvendiggør abdominal cerclage-anlæggelse
 • Gravide, der har fået konstateret misdannelser hos fosteret, som kræver børnekirurgisk assistance

 

Regionsfunktion indenfor:

 • Gravide med misbrug og/eller med behov for psykiatrisk behandling ud-over SSRI i graviditeten
 • Udviklingshæmmede gravide
 • Gravide med gestationel diabetes mellitus, let immunisering, thyreoideasygdomme og/eller epilepsi
 • Gravide med monochoriotiske gemelli eller truende for tidlig fødsel
 • Gravide med svær tarminflammatorisk lidelse (IBD), som ikke umiddel-bart responderer på systemisk steroidbehandling, eller som får tilbagefald under graviditeten
 • Gravide med erkendt og/eller truende svær præeklampsi eller HELLP
   

Henvisning i graviditeten
Med ønsket om en ensartet henvisning og visitation af nygravide til Gynækologisk Obstetrisk afdeling ud fra alle tilgængelige oplysninger, er det de udfyldte svangrepapirer, der fungerer som henvisning.

 

Svangrejournalen bedes fremsendt senest graviditetsuge 11+0. idet risikovurderingen skal planlægges og udføres inden GA 13+6.

 

Undtagelsesvist gøres brug af elektronisk henvisning, hvis den gravide ved første undersøgelse i praksis er mere end GA 11+0 og fremsendelse af udfyldte svangrepapirer ikke kan nås.

 

Ved usikker termin, udfyldes svangrepapirer som vanligt. Doubletesten tages på det tidspunkt, hvor man skønner, at den gravide er i uge 9+0 til 11+0. Hvis det viser sig ved 1. trimesterscanning og terminsfastsættelsen, at doubletesten er taget for tidligt, tages en ny blodprøve i Ambulatoriet for gravide.

 

Se eventuelt ”Fødeplan i Region Syddanmark”, Visitation, samarbejde og kommunikation afsnit 6.1.1.

Svangrepapirer fremsendes til:

 

Odense Universitetshospital
Gynækologisk Obstetrisk afdeling D
Visitationsenheden
Ambulatoriet for gravide, indgang 55
5000 Odense C

 

Obstetrisk visitator varetager den centrale visitation ud fra bopæl, anamnese, ønsker og behov – jf. afsnit 6 (visitation) i Fødeplan for Region Syddanmark.

 

Den gravide vil herefter få tilsendt tider til 1. trimesterscanning og første jordemoderundersøgelse.

 

Sekundære og akutte henvisninger fremsendes elektronisk til afd. DO.

 

Odense Universitetshospital
Gynækologisk Obstetrisk afdeling D
Ambulatoriet for gravide, indgang 55
5000 Odense C

 

Føtalmedicinsk Klinik/Ambulatoriet for gravide
Varetager ultralydsskanning i graviditetsuge 12+4 i forbindelse med risikovurdering for Downs Syndrom, samt gennemscanning for misdannelser i graviditetsuge 20.
Førstegangs gravide tilbydes gruppeinformation omkring de prænatale scanningstilbud.
Der tilbydes individuel prænatal rådgivning til par med genetisk anamnese (for eksempel muskelsvind, blødersygdom og Huntingtons chorea). I mere komplekse tilfælde viderehenvises til Klinisk Genetisk Afdeling, OUH Odense. Der udføres moderkagebiopsier og fostervandsprøver. Derudover varetages mere komplicerede scanninger på gravide henvist fra hele Region Syddanmark, hvor der i tilfælde af patologiske fund arbejdes tværfagligt med genetikere og børnelæger. Derudover er der et formaliseret samarbejde med føtalmedicinere på Århus Universitetshospital, Skejby og Rigshospitalet.
Der tilbydes kun tidlig ultralydsscanning til gravide under helt særlige omstændigheder, f.eks. tidligere extrauterin graviditet.

 

Information om risikovurdering for Downs Syndrom, 1. trimesterscanning og Doubletest, se pjece fra Sundhedsstyrelsen - Risikovurdering og fosterdiagnostik. (inaktivt link)

 

Jordemoderkonsultationer

 

Jordemoderkonsultationer og fødesteder på Fyn

Se oversigt her over Jordemoderkonsultationer OUH marts 2019

 

Fødesteder

Fødesteder Sygehus Adresse Tlf.nr.
Odense Odense Universitetshospital Sdr. Boulevard 29
5000 Odense
65412343
65412344
Svendborg Svendborg Sygehus Bogøes Allé 15
5700 Svendborg
63205400
Ærø   Sygehusvej 18
5970 Ærøskøbing
63521400

 

Odense: Obstetrisk specialafdeling med neonatalafdeling. Telefon 6541 2344
Svendborg: Obstetrisk specialafdeling uden neonatalafdeling. Tlf. 6320 2307
Ærø: Fødested uden obstetriske speciallæger og anæstesiologer. Tlf. 6352 1432

 

Barselsklinikken

Svendborg: Barselsafsnit, OUH Svendborg. Tlf. 6320 2302

 

Telefonisk og ambulant vejledning og behandling i op til 7 dage efter udskrivelsen:

 • Råd og vejledning om for eksempel spædbarnspleje, amning, barnets trivsel og mors blødning
 • Hørescreening
 • PKU (hælprøve) på barnet
 • Veje barnet
 • Information om den første barselstid

Skriftlig information om Barselsklinikken uddeles umiddelbart efter fødslen, inden familien forlader fødestedet.

 

Familieambulatoriet
Adresse:
Familieambulatoriet
Patienthotellet, 1. etage, Indgang 1/2
Sdr. Boulevard 29
5000 Odense C

 

Telefon: 6541 1916

 

Telefontid: Hverdage mellem kl. 08.00-15.00.

 

Ledelse familieambulatoriet:
Ledende overlæge Carsten Byrjalsen
Chefjordemoder Anette Lund Frederiksen
Afdelingsjordemoder Ulla Rudbeck

 

Familieambulatoriet tilbyder udvidet svangreomsorg til gravide med psykiske og/ sociale udfordringer med mulighed for tværfagligt og tværsektorielt samarbejde med relevante fagpersoner i forhold til den gravides og eventuelt familiens behov. Henvisning sker gennem egen læge, konsultationsjordemoder eller svangreambulatoriet.

I Familieambulatoriet er der ansat jordemødre, fødselslæger, børnelæger, socialrådgivere, psykolog, psykoterapeut og sekretærer. Ved første konsultation afdækkes, i samarbejde med den gravide og evt. dennes familie, hvilke behov der måtte være i graviditeten. Efter behov tilbydes ekstra og længere undersøgelsestid i graviditeten hos jordemoder og fødselslæge.

Udover det generelle tilbud om fødsels- og forældreforberedelse er der også mulighed for individuel fødselsforberedelse ved jordemoder i Familieambulatoriet. Der er mulighed for at etablere tidlig kontakt til sundhedsplejersken i form af graviditetsbesøg. Dette kan foregå i eget hjem, men der er også mulighed for at sundhedsplejersken kan deltage ved jordemoderkonsultation i familieambulatoriet.

Vi ønsker at skabe et trygt forløb gennem graviditeten og give både forældre og barn den bedst mulige start på livet.

I regi af Familieambulatoriets afsnit på H.C. Andersen Børnehospital tilbydes opfølgende undersøgelser af børn, der har været udsat for afhængighedsskabende medicin, alkohol og/eller rusmidler i fostertilværelsen.

Særlige forhold:
Der forefindes ambulatorium herudover på Sønderborg, Kolding og Esbjerg sygehuse.

Særlige forhold I følge Fødeplanen for Region Syddanmark skal den basale information vedrørende tilbud om 1. trimester risikovurdering, foregå hos den gravides praktiserende læge i forbindelse med 1. graviditetsundersøgelse. Det forventes, at den praktiserende læge herunder giver en kort orientering om de forskellige undersøgelser og besvarer spørgsmål. 
Risikovurdering Hvis den gravide efter denne information ønsker at tage imod sandsynlighedsberegning for kromosomafvigelser ud fra alder, 1. trimesterscanning og Doubletest, bedes dette angivet på svangrejournalen. Desuden skal den praktiserende læge også tage Doubletesten. Doubletesten tages på alle gravide, der ønsker risikovurdering (også gravide med gemelli).

Doubletest (beta-HCG og PAPP-A) tages optimalt fra GA 9+0 til 11+0  - (tidligere end 8+1 kan ikke bruges), men kan tages indtil GA 14+0. Detektionsraten af Downs Syndrom er højere, hvis den tages i det førstnævnte tidsrum.

 

Vejledning til prøvetagning af Doubletest

Doubletest bestilles i WebReq.

 • Glastype: RØD 5 (tørglas med gel)
 • Glasset mærkes med tilhørende etiket
 • Det er vigtigt, at prøven sendes til analyse på OUH Odense, af hensyn til brugbarheden af prøveresultatet

 

Vejledning til prøvebehandling

Efter prøvetagning stilles prøven i termoskab (ca. 20°C) indtil afhentning. Skal afhentes samme dag. Det er særdeles vigtigt, at prøven er på laboratoriet inden for 8 timer.
Centrifugeres på Afdeling KBF, OUH Odense. Holdbar i 8 timer ucentrifugeret ved 20°C.

Afsend svangrejournal hurtigst muligt efter udfyldelse.

Den gravide skal vejes samme dag som Doubletesten tages, idet vægten har indflydelse på risikoberegningen. Vægten skal påføres vandrejournalen som vanligt.

Hvis termin er usikker, udfyldes svangrejournalen som vanligt, og Doubletest tages på det tidspunkt, hvor man skønner den gravide er i  uge 9+0 til 11+0. Hvis det viser sig ved NF-skanningen og terminsfastsættelsen, at Doubletesten er taget for tidligt, tages en ny Doubletests i Svangreambulatoriet.

OGTT Indikationen for OGTT:

 

Ved 14-20 uger undersøges:

 1. Kvinder med tidligere GDM
 2. Kvinder med to af følgende risikofaktorer:
  Maternel overvægt før graviditeten (BMI ≥ 27 kg/m2)
  Familiær disposition til diabetes (type 1 eller type 2 hos bedsteforældre,forældre, søskende eller egne børn)
  Tidligere fødsel af et stort barn (≥ 4500 g)
  PCOS

Ved 24-28 uger undersøges:

1. Kvinder med kun én af følgende risikofaktorer:

 • Maternel overvægt før graviditeten (BMI ≥ 27 kg/m2)
 • Familiær disposition til diabetes
 • Tidligere fødsel af et stort barn (≥ 4500 g)
 • Kvinder, der er screenet tidligere i graviditeten, men hvor glukosebelastningen var ikke-diabetisk

2. Flerfoldsgravide

 

Tolkning af OGTT:
GDM ved 2 timers BG>=9.0 i kapillært fuldblod/venøst plasma, foretaget på laboratorie

Senest fagligt revideret: 19-11-2020

 

Afdeling D - fertilitetsklinikken

 

Adresse Sdr. Boulevard 29, indgang 55, 3. sal, 5000 Odense C.
Telefon

6541 2365

E-mail Klinikken: ode.d.fertilitetsklinikken@rsyd.dk
SKS-nummer 4202075.
Lokationsnummer 5790000184118.
Overlæger
 • Dorrit Elschner Pedersen
 • Jens Aage Sørensen
 • Jens Fedder
Afsnittets ledere
 • Professor, overlæge, ph.d. Jens Fedder, telefon 6541 2353
 • Afdelingsbiolog Tilde Veng Eskildsen, telefon 6541 2324
 • Afdelingssygeplejerske Tina Maagaard, telefon 5116 7695
Praksiskonsulent Herdis Bohn Brødbæk
Åbningstider Klinikken er åben alle dage kl. 7.30-15.30.
Telefontid Sekretariat: Mandag-fredag kl. 8.00 - 13.00
Sygeplejersker: Mandag-fredag kl. 13.00-15.00.
Behandlingsspektrum

Udredning og behandling af:

 • Alle former for uønsket barnløshed, kvindelig såvel som mandlig.
 • Habituelle aborttilstande.

Senest fagligt revideret: 13-03-2020

 

Mere information

Forløbsbeskrivelse - Infertilitet


Siden er sidst opdateret: 15-09-2021 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring