Skip til primært indhold

Stine Jorstad Bugge

Steno Diabetescenter Odense, SDCO

Multidisciplinary team conferences for people with diabetes and multimorbidity


Danmark har omkring 330.000 mennesker med diabetes. Studier viser, at 75% af mennesker med type 2 diabetes i Danmark også har en eller flere kroniske sygdomme. Det kan være en stor byrde at leve med multisygdom pga. symptomer, meget medicin og mange kontakter til sundhedsvæsenet. I sidste ende kan det lede til forringelse af livskvalitet og kortere levetid.

For den sundhedsprofessionelle kan multisygdom også være udfordrende, da tilstandene ofte er komplekse, og kræver helhedsorientering. I vores sundhedsvæsen mangler der et godt tilbud, som kan imødekomme behovet for bedret koordination, samarbejde, og patientcentreret tilgang for disse patienter.

Multidisciplinære team konferencer (MDT) er udbredt indenfor f.eks. kræftområdet. Til MDT mødes eksperter fra forskellige fag/lægelige specialer for at drøfte patienters forløb og behandling. MDT er bredt accepteret som et hensigtsmæssigt koncept. 

Nu foreslås MDT til patienter med diabetes og multisygdom. Speciallæger inden for diabetes, hjerte, lunge, nyre, lægemidler og almen praksis sidder sammen for at forbedre koordinering af forløb og behandling for den enkelte patient. Visionen er at sætte patienten i centrum. Vi vil inddrage patientens perspektiv ved hjælp af spørgeskemaer.

Formål

Projektet bidrager med vigtig og – af både Sundhedsstyrelsen og WHO - efterspurgt viden om behandling af mennesker med multisygdom. Formålet er todelt: Først vil vi undersøge, hvor mange borgere i Danmark som har diabetes og multisygdom, samt om der er regionale forskelle og sygdomsmønstre. Anden del af formålet er udvikling af MDT for diabetes og multisygdom samt at teste om denne fungerer i praksis. Projektet danner grundlag for et fremtidigt lodtrækningsstudie, som vil undersøge MDT’ens effekt på mennesker med diabetes og multisygdom. 

Hypoteser

1) Mange mennesker har diabetes og samtidig multisygdom i Danmark. Blandt disse kan der spores mønstre i hvornår de får sine sygdomme og hvilke sygdomme de udvikler samt findes regionale forskelle i omfang og sammensætning.
2) MDT for mennesker med diabetes og multisygdom vil fungere i en klinisk hverdag og har potentiale til at bedre behandlingsforløb og livskvalitet for disse patienter.

Studiedesign

Studie 1 baseres på data fra nationale sundheds- og befolkningsregistre i Danmark. Ved brug af beskrivende statistik vil vi opgøre hvor mange mennesker der har diabetes og multisygdom, hvor syge de er og hvilke andre karakteristika, de bærer med sig. Dernæst vil vi udføre bestemte analyser på hvilke sygdomme der opstår hvornår og lede efter mønstre, som kan sige noget om sammenhæng mellem de forskellige kroniske sygdomme. Metoden kaldes netværksanalyse. Studiet indgår i det nationale Steno MDT samarbejde med Aarhus og Aalborg.

Studie 2 er en detaljeret beskrivelse af udviklingen af MDT’en. Denne proces vil følge anerkendte retningslinjer om komplekse interventioner og vil blive rapporteret efter standardiserede retningslinjer for at sikre høj kvalitet. Delelementer i denne proces vil være udvikling af en logisk model, journal audit og interviews med brugere.

I studie 3 skal MDT testes i praksis. Vi vil indsamle driftsmæssige og organisatoriske data, samt viden om hvilke metoder der kan benyttes til at måle på effekter så som livskvalitet, symptom- og behandlingsbyrde. Data indsamles ved spørgeskemaer, patientjournal og sundhedsregistre. Patienter der bliver drøftet til MDT, får forespørgsel om vi må gemme deres oplysninger til brug i forskning.

Begrænsninger

I studie 3 vil det mest kritiske punkt være om vi modtager henvisninger. Vi har identificeret mulige faldgruber og planlagt tiltag for hvordan vi håndterer f. eks. manglende henvisninger. En begrænsning ved projektet er de eksisterende rammer, f.eks. optageområde Fyn og udvalget af specialister til MDT. Projektet repræsenterer dog de nødvendige første skridt i at opbygge viden om diabetes og multisygdom - vi må starte et sted. 

Klinisk betydning

Projektet vil bidrage med værdifuld viden om behandling af mennesker med diabetes og multisygdom. I et højt specialiseret, men ”silo-inddelt” sundhedsvæsen vil MDT kunne tilbyde en helhedsorienteret og patientcentreret tilgang til behandling. Projektet stiller skarpt på det enkelte menneske, spørger ind til hvad, der betyder noget for dem, og hvordan vi sammen kan sikre det bedste forløb.

Region Syddanmarks borgere får en unik mulighed til at bidrage til forskningsbaseret udvikling og undersøgelse af MDT for multisyge med diabetes, som kan udbredes til hele regionen, hvis succesfuldt. Viden fra Region Syddanmark kan derfor få en afgørende betydning for, hvordan MDT ved multisygdom udbredes i Danmark og andre lande i fremtiden.

APPFWU02V