Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Diagnostisk Center

Sådan sender du mail til os

Indgang 85, 1. etage
Baagøes Alle 15
5700 Svendborg
Telefon: 63 20 25 10Ansvarlige for afsnittet: 
Afdelingssygeplejerske Jette Frydendal Jensen
Overlæge Peter Thye-Rønn

 

 

Diagnostisk Center varetager ambulant udredning af patienter henvist med:

-          Mistanke om alvorlig sygdom, som kan være kræft (MAS-patienter)

-          Patienter med metastaser uden kendt primærtumor (MUP)

-          Patienter med uspecifikke symptomer og behov for koordinerende funktion.

 

Patienten er så at sige ”indlagt i eget hjem”, mens udredningen foregår.  Diagnostisk Center planlægger og koordinerer et accelereret udredningsprogram, hvilket betyder, at størsteparten patienter bliver afsluttet eller henvist videre efter et enkelt fremmøde.

Ud over patienter henvist fra egen læge, modtages også patienter til udredning via andre afsnit i M/FAM.

 

Diagnostisk Center planlægger og udfører også forskellige undersøgelser: lumbalpunktur, knoglemarvsundersøgelse, ascitespunktur eller pleuracentese samt varetager forberedelse og observation før og efter skopier og biopsier.

Desuden modtager vi ambulante patienter til transfusions- og infusionsbehandlinger, pleje af Port á Cath samt Venesectio.

Diagnostisk Center har et tæt samarbejde med både medicinske og kirurgiske afsnit på Svendborg Sygehus samt på OUH. Vi samarbejder også tæt med bioanalytikere og røntgenafdelingerne på begge matrikler.

 

I Diagnostisk Center arbejder vi ud fra princippet om ”Patienten først”, således at patienten oplever størst mulig kontinuitet i forløbet, og at personalets faglige kompetencer stemmer overens med den pleje, som den enkelte patient og vedkommendes pårørende har behov for. For at patienterne skal få det bedste forløb, har vi stor fokus på det tværfaglige samarbejde mellem sygeplejersker, læger, sekretærer m.fl.

Diagnostisk Center har 3 hovedopgaver:

Kliniske funktioner

·       Udredning af patienter jf. ovenstående

·       Ambulant behandling jf. ovenstående

·       Opfølgning af patienter, der er henvist videre til yderligere undersøgelser

Uddannelse

·       Prægraduat uddannelse af sygeplejestuderende og lægesekretærer samt læger, primært i hoveduddannelsesstillinger

·       Postgraduat uddannelse i form deltagelse i kurser, efteruddannelse, temadage og kongresser samt diplom og masteruddannelse for sygeplejersker

Forskning og udvikling

·       Ambulatoriet deltager i forskningsprojekter inden for flere forskellige aspekter af patientudredning         

·       Kvalitetsudvikling foregår via kvalitetsorganisationen og/eller iværksættes af kvalitetskoordinatorer, klinisk sygeplejespecialist og i samarbejde med afdelingssygeplejersken samt andre medarbejdere ad hoc

·       Forskningssygeplejerskendeltager i forskningsprojekter i sygeplejen. Hun varetager også uddannelse i familiefokuseret sygepleje 

 

 


Siden er sidst opdateret: 06-01-2021 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring