Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Klinisk Udvikling (KLU) på OUH består af funktionsområderne: Kvalitet & Patientsamarbejde, Innovation & MTV, Uddannelse & Kompetenceudvikling samt centrene for Klinisk Epidemiologi (CKE), Innovativt Medicinsk Teknologi (CIMT), Simulation (SimC) og Lægers Videreuddannelse (CLV).

Klinisk Udvikling understøtter de kliniske afdelinger på OUH, så de kan løfte de patientnære opgaver bedst muligt, og så OUH på tværs kan indfri ambitionen om at sætte patienten først på patienternes universitetshospital. Vi løser mange forskellige typer opgaver, som strækker sig fra den daglige opfølgning på kvaliteten af behandlinger til udviklingen af nye teknologiske hjælpemidler og udviklingen af det nære sammenhængende sundhedsvæsen. Vi er ansvarlige for koordineringen af uddannelsesaktiviteter på OUH og har et tæt samarbejde med uddannelsesinstitutioner på Fyn.

Kvalitet og Patientsamarbejde arbejder med den organisatoriske, patientoplevede og kliniske kvalitet ved at understøtte OUH’s direktion og forskellige afdelingsledelser. Vi står i spidsen for arbejdet med Den Syddanske Forbedringsmodel og understøtter implementeringen af det nære sammenhængende sundhedsvæsen. I det daglige arbejder vi tæt sammen med de kliniske afdelinger om udvikling af redskaber til kvalitetsforbedring, monitorering og patientsikkerhed. Et andet fokusområde er patient- og pårørendesamarbejde samt arbejdet med Patient Rapporterede Oplysninger (PRO).

Uddannelse og Kompetenceudvikling har ansvaret for at sikre opfyldelsen af OUH’s forpligtelser inden for uddannelsesområdet. OUH er et af de største uddannelsessteder på Fyn med godt 3.000 under uddannelse. Uddannelse og Kompetenceudvikling er med til at sikre kvaliteten af grunduddannelser på OUH. Det sker i tæt samarbejde med de enkelte uddannelsesinstitutioner. Vi varetager bl.a. opgaver i forhold til bioanalytikeruddannelsen, sygeplejerskeuddannelsen, social- og sundhedsassistentuddannelsen, lægesekretæruddannelsen og ernæringsuddannelser m.fl.. Dertil varetages kompetenceudvikling bredt på OUH, hvor vi særligt understøtter den strategiske kompetenceudvikling som fx er introduktion af nyansatte sygeplejersker, kompetenceudviklingen af klinikernes digitale kompetencer og arbejdet med kompetencemodel og kompetencekort. Området har desuden ansvaret for ansvaret for koordinering og udvikling af den lægelige videreuddannelse på OUH i tæt samarbejde med direktionen, det lægelige videreuddannelsesråd på OUH og de uddannelsesansvarlige overlæger. Dette er forankret i Center for Lægers Videreuddannelse. En del af området er også OUHs Simulationscenter, der står for medicinsk simulation, avanceret teknisk færdighedstræning og teamtræning af læger.

Innovation & MTV (Medicinsk Teknologivurdering) arbejder med strategisk innovation på tværs af hele OUH. Vi understøtter, at OUH bliver klar til fremtidens udfordringer gennem nationale og internationale projekter. Innovation bygger bro mellem patienter, pårørende og personale og forbedrer samarbejdet mellem kommuner og praktiserende læger via ny teknologi. Derudover arbejder vi med innovations- og evalueringsprojekter, der har til formål at optimere metoder og arbejdsgange på hospitalet. Vi inddrager alle afdelinger på OUH, alle fakulteter på Syddansk Universitet samt private virksomheder i vores projekter. Det virtuelle Center for Innovativ Medicinsk Teknologi (CIMT) er forankret i Innovation & MTV. Centret er et tæt samarbejde med Syddansk Universitet, og har et stort internationalt forskningsnetværk.

Center for Klinisk Epidemiologi udfører analyser af patienters prognose, dvs. analyse af hvilke faktorer, der har betydning for eksempelvis patienthelbredelse og –død. Nøgleprædiktorer for patienters prognose er diagnosen og behandlingen, og disse to elementer udgør hovedhjørnestenen indenfor klinisk epidemiologi og for at kunne praktisere evidensbaseret patientbehandling. Center for Klinisk Epidemiologi arbejder med klinisk epidemiologi på internationalt plan, og medvirker til at understøtte forbedret diagnostik, behandling og klinisk kvalitet og dermed bedre prognose for patienterne igennem metodeudvikling indenfor kvalitetsområdet, rådgivning til kliniske afdelinger og myndigheder foruden forskning og forskeruddannelse. Center for Klinisk Epidemiologi varetager således konsulentfunktioner indenfor klinisk epidemiologi og analyse foruden forskning. 

 

 Siden er sidst opdateret: 11-08-2021 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring