Dette er tekstversionen af Vedtægter
Klik her for at komme til den grafiske version af Vedtægter

Forside - Læs op - Sitemap


Vedtægter


 Sygehusforeningen Ærø

VEDTÆGTER 2019 

1.
Foreningens navn er ”Sygehusforeningen Ærø”. Dens hjemsted er Ærø.

2.
Foreningens formål er at arbejde for bevarelsen af Ærø Sygehus som blandet sygehus med omfattende funktioner, herunder akutberedskab og jordemoderledet fødeklinik.
Den skal søge at varetage såvel sygehusets som patienternes interesser i den offentlige debat.
Det er i øvrigt foreningens formål at gavne og støtte sygehuset og fødeklinikken i deres virke.

3.
Foreningen må ikke beskæftige sig med konkrete ansættelsesforhold og personaleforhold på sygehuset.

4.
Som medlemmer af foreningen kan optages enkeltpersoner, par, firmaer og institutioner, såvel på Ærø som udenøs, mod betaling af et fast årligt kontingent, der fastsættes på den årlige generalforsamling.

5.
Foreningens regnskabsår løber fra den 1. september til den 31. august.

6.
Ordinær generalforsamling i foreningen afholdes hvert år inden udgangen af november måned på Ærø. Indvarsling sker i de lokale blade mindst 7 dage før generalforsamlingen med angivelse af dagsorden og evt. indkomne forslag.
Forslag fra medlemmerne som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen kan på eget initiativ indkalde til ekstraordinær generalforsamling på Ærø, og den skal indvarsle til en sådan, hvis 50 medlemmer skriftligt anmoder den herom. I sidste tilfælde afholdes generalforsamlingen senest 14 dage efter at anmodningen er modtaget.
Indvarsling til ekstraordinær generalforsamling sker på samme måde og med samme frist som til den ordinære.

7.
Ordinær generalforsamling afholdes med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
  3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til medlemmernes godkendelse
  4. Fastlæggelse af næste års kontingent
  5. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne
  6. Bestyrelsesvalg
  7. Valg af to suppleanter til bestyrelsen
  8. Valg af 1 revisor
  9. Valg af 1 revisorsuppleant
  10. Eventuelt

8.
Alle beslutninger (herunder vedtægtsændringer) træffes ved almindeligt flertal. Skriftlig afstemning kan ske på bestyrelsens foranledning, eller hvis mindst 10 af de fremmødte kræver det.

Beslutning om foreningens opløsning kan kun træffes hvis 3/4 af foreningens medlemmer møder op og stemmer herfor. Bliver beslutning om foreningens opløsning vedtaget af et flertal, der ikke udgør 3/4 af medlemstallet, skal bestyrelsen omgående med 7 dages varsel indkalde til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes af et flertal, uanset antallet af fremmødte.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt på nogen generalforsamling.

9.
Foreningens virke varetages af en bestyrelse som består af 5-7 medlemmer. Der kan højst være 2 medlemmer i bestyrelsen, der ikke har fast bopæl på Ærø, men som har fritidshus på Ærø eller er ansat på Ærø Sygehus. Kun et bestyrelsesmedlem må være ansat på sygehuset.
Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling blandt foreningens medlemmer.
Valget gælder for 3 år, og genvalg kan finde sted.

10.
Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter generalforsamlingen med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Næstformanden repræsenterer foreningen i formandens fravær. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved almindelig flertal. Bestyrelsen disponerer foreningens midler under ansvar overfor generalforsamlingen.
Bestyrelsen opretholder kontakt med Ærøskøbing Sygehus og holder sig herigennem orienteret.

11.
Kassereren fører foreningens regnskab og medlemsfortegnelse og anbringer foreningens midler på betryggende måde i øens pengeinstitutter eller i værdipapirer efter bestyrelsens anvisning. Årsregnskab afleveres til revision inden den 20. september hvert år.

 

12.
Sekretæren varetager bestyrelsens øvrige skriftlige arbejder efter dennes anvisning. Fører protokol over bestyrelsesmøder og generalforsamlinger. Opbevarer og forestår foreningens arkiv og bistår i øvrigt kassereren med kontingentopkrævning m.v.

 

13.
Alt arbejde i bestyrelsen er ulønnet, men bestyrelsesmedlemmerne får dækket nødvendige rejseudgifter og øvrige udlæg i foreningens tjeneste.

 

14.
En generalforsamling der vedtager foreningens opløsning træffer samtidig beslutning om anvendelse af foreningens formue. Ingen medlemmer har krav på denne. Men den skal stilles til rådighed for et socialt formål på Ærø. I første række sigtende på øens sygehus, derefter på øens plejehjem, alderdomshjem eller børnehaver.

 

Vedtaget på stiftende generalforsamling den 20. juli 1988.

Ændret på generalforsamlinger i 1994, 1996, 2000, 2007,2012 og 2019.
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk