Skip til primært indhold

Funktionsbeskrivelse sygeplejestuderende

Til sygeplejestuderende der er ansat i Vagtordningen Region Syddanmark

1) Afdeling

Vagtordningen Region Syddanmark / Logistikafdelingen OUH

2) Stillingsbetegnelse

Sygeplejerskestuderende som sygeplejevikar/timelønnet

3) Stillingens organisatoriske placering

Refererer til afdelingssygeplejersken.

Når den sygeplejestuderende fungerer i klinisk praktisk refererer denne til ansvarshavende sygeplejerske. 

4) Ansvarsområde

Den sygeplejestuderende:

 • Udfører de sygeplejeopgaver der tildeles i afdelingen/afsnittet, og som er introduceret for den sygeplejestuderende
 • Udfører sygepleje i overensstemmelse med den pågældende enheds/afdelings grundlæggende værdier, samt følge de til en hver tid gældende vejledninger, instrukser og politikker
 • Overholder eget kompetenceområde i forhold til afdelingens opgaver og egne kompetencer
 • Skal handle i nøje overensstemmelse med den modtagne undervisning, introduktion, instruktion og/eller oplæring til udvidede kompetencer
 • Har pligt og ret til at gøre opmærksom på manglende kompetencer i relation til konkrete arbejdsopgaver
 • Udfører sit arbejde under den nærmeste sygeplejerskes daglige tilsyn og ledelse, herunder arbejdsfordeling og konkret vurdering af den enkelte patients tilstand. Sygeplejersken vurderer om den sygeplejestuderende kan udføre arbejdsopgaverne, udenfor normalt arbejdsområde, og gøre brug af individuelle udvidede kompetencer

5) Arbejdsopgaver

Arbejdsopgaverne omfatter, i samarbejde med ansvarshavende sygeplejerske/plejeansvarlige social- og sundhedsassistent, at:

 • Observere og drage omsorg for patienter, i forhold til aktuelle og potentielle sundhedsproblemer, ved de mest almindelige somatiske og psykiske lidelser, der kan forekomme indenfor de forskellige specialeafdelinger
 • Selvstændigt reagerer hensigtsmæssigt i forhold til observationer og problemidentifikation af patienter, samt alarmere, rapportere og videreformidle information herom
 • Medvirke til vurdering af patientens belastninger, ressourcer og behov i planlægningen, udførelsen og evalueringen af sundheds- og sygeplejen
 • Planlægge, prioritere og udføre grundlæggende sygeplejeopgaver
 • Dokumentere egne observationer og udførte handlinger i henhold til de enkelte enheders retningslinjer og dokumentationsredskab
 • Tage ansvar for at patientsikkerhed, arbejdsmiljø og hygiejne overholdes
 • Selvstændigt tage ansvar i forhold til op- og afrydning efter udførte opgaver, generel rengøring af materiel og opfyldning af skabe
 • Planlægge, prioritere og selvstændigt udfører specielle sygeplejeopgaver, i henhold til individuelle udvidede kompetencer
 • Medvirke til sundhedsfremmende, forebyggende, rehabiliterende og lindrende tiltag i relation til patientens tilstand
 • Dokumentere planlagte sygeplejehandlinger i henhold til den enkelte afdelings retningslinjer og dokumentationsredskaber
 • Deltage aktivt i tværfagligt arbejde

6) Kompetencekrav

Faglig kompetence

 • Opnået praktisk erfaring i grundlæggende sygepleje gennem uddannelsens opbygning via. Praktik/klinisk undervisning

Sociale kompetencer

 • Har forståelse for betydningen af tavshedspligt, loyalitet og god etik
 • Kan indgå i samarbejdsaftaler om arbejdsfordeling
 • Er omstillingsparat og har situationsfornemmelse for forskellige arbejdskulturer
 • Er initiativrig og serviceminded
 • Er fleksibel og indstillet på nytænkning, samt kan se forandringer som udfordringer

Pædagogiske kompetencer

 • Kan skabe god kommunikation med andre
 • Har evnen til at skabe tillid og tryghed
 • Udviser respekt
 • Er åben/fordomsfri og reflekterende

Personlige/professionelle kompetencer

 • Besidder kvalifikationer, som nævnt ovenstående under pædagogiske kompetencer, samt har kendskab til egne faglige kompetencer og i stand til, at vurdere afgrænsningen af disse
 • Udøve ansvarlighed i forhold til at sige fra, hvis der pålægges specielle sygeplejeopgaver, den enkelte ikke har viden om eller kendskab til
 • Være robust i mødet med krævende udfordringer
 • Være opmærksom på at tavshedspligt også gælder ved brug af interne baseret medier
   

7) Uddannelsekrav

 • Bestået grundlæggende sygepleje på 2. semester (4. modul)
 • E-læring Brand og Hjertestop (hvert år)
 • E-læring COVID-19 (denne skal kun tages én gang ved ansættelses start)
APPFWU01V