Skip til primært indhold

Funktionsbeskrivelse medicinstuderende

Til medicinstuderende der er ansat i Vagtordningen Region Syddanmark

1) Afdelingsnavn

Vagtordningen Region Syddanmark / Logistikafdelingen OUH

2) Stillingsbetegnelse

Medicinstuderende, sygeplejevikar

3) Stillingens organisatoriske placering

Refererer til afdelingssygeplejersken.

Når den medicinstuderende fungerer i klinisk praksis refererer denne til ansvarshavende sygeplejerske.

4) Ansvarsområde

Den medicinstuderende:

 • Udfører de grundlæggende sygeplejeopgaver, der tildeles i afdelingen/afsnittet og som er introduceret for den medicinstuderende
 • Følger de til en hver tid gældende vejledninger, instrukser og politikker i den pågældende afdeling
 • Overholder eget kompetenceområde i forhold til afdelingens opgaver og egne kompetence
 • Handler i nøje overensstemmelse med den modtagende undervisning, introduktion, instruktion og/eller oplæring til udvidede kompetencer, samt pligt og ret til at gøre opmærksom på manglende kompetencer i relation til konkrete arbejdsopgaver
 • Er selvstændig ansvarlig for at søge introduktion, instruktion og/eller oplæring i forhold til opdatering af arbejdsopgaver (retningslinjer, vejledninger, politikker)
 • Udfører sit arbejde under den nærmeste sygeplejerskes daglige tilsyn og ledelse, herunder arbejdsfordeling og konkret vurdering af den enkelte patients tilstand. Sygeplejersken vurderer om den medicinstuderende kan udføre arbejdsopgaver udenfor normal arbejdsområde, og gør brug af individuelle udvidede kompetencer

5) Opgaver

Arbejdsopgaver omfatter i samarbejde med ansvarshavende sygeplejerske/plejeansvarlige social- og sundhedsassistent at:

 • Observere og drage omsorg for patienter i forhold til aktuelle og potentielle sundhedsproblemer, ved de almindeligste somatiske og psykiske lidelser der forekommer indenfor de forskellige specialeafdelinger
 • Selvstændigt reagere hensigtsmæssigt i forhold til observationer og problemidentifikation af patienter samt alarmere, rapportere og videreformidle information
 • Planlægge, prioritere og udføre grundlæggende sygeplejeopgaver
 • Dokumentere egne observationer og udførte handlinger i henhold til de enkelte afdelingers/afsnits retningslinjer og dokumentationsredskaber, som er introduceret for den medicinstuderende
 • Medvirke til konflikthåndtering. Forebygge og afværge konflikter 
 • Kende til det aktuelle skærmningsniveau og handle selvstændigt i forhold til dette, samt
 • Tage ansvar for, at patientsikkerhed, arbejdsmiljø, hygiejne i de enkelte afdelinger overholdes
 • Selvstændigt tage ansvar i forhold til op– og afrydning efter udførte opgaver, herunder rengøring af materiel og opfyldning af skabe
 • Planlægge, prioritere og selvstændigt udfører specielle sygeplejeopgaver i henhold til individuelle udvidede kompetencer
 • Deltage i sygeplejen af patienter i den akutte fase, problematiske og/eller komplicerede situationer
 • Medvirke til sundhedsfremmende, forebyggende, rehabiliterende og lindrende tiltag i relation til patientens tilstand

Udspecificering af opgaver for sygeplejevikar indenfor grundlæggende sygepleje

SPV-vagt

Klinisk observation og rapport

 • Observation af ændringer i patientens helbredstilstand, f.eks. registrering af nytilkomne lammelser, forandringer i hudfarve, decubitus, blødning, smerter, bevidsthedsniveau, kramper eller delirium
 • Temperatur – og blodtryksmåling samt puls- og respirationstælling, stixe urin
 • Observation af infusioner, ilttilskud, dræn, katetre og lign.
 • Rapportering, såvel mundtlig akut og ved lejlighed, som skriftlig og mundtlig overgivelse af vagt ved vagtskift, herunder kvalificeret modtagelse af rapport ved tiltrædelse af vagten

Praktisk sygepleje

 • Varetagelse af eller assistance til patientens personlige hygiejne: Vask og bad (sengebad og karbad), mundpleje, øjen- og næsepleje, frisering og barbering, samt tøjskifte
 • Assistance til toiletbesøg, herunder brug af urinkolbe, bækkenstol eller bækken i sengen og kateterpleje
 • Opretholdelse af god hygiejnisk standard ved anvendelse af infektionsprofylaktiske principper
 • Sengeredning med og uden patient i sengen
 • Almindelig hudpleje og forebyggelse af decubitus, herunder lejring af patienter
 • Mobilisering og aktivering samt hjælp til fx ved af- og påklædning, forflytning mellem seng og stol samt støtte til gangbesvær. Hjælp ved lift og forflytning
 • Assistance til måltider, samt føre væske – og ernæringsskema
 • Assistance til indtagelse af medicin – administreret af sygeplejerske
 • Assistance ved hjerte- og respirationsstop under ledelse af ansvarshavende sygeplejerske
 • Medvirke til at istandgøre døde
 • Forefaldende arbejdsopgaver i afdelingen efter ansvarshavende sygeplejerskes anvisning

6) Kompetencekrav

Faglige kompetencer

 • I stand til at udføre grundlæggende sygeplejeopgaver
 • Har kendskab til egne faglige kompetencer og er i stand til at vurdere afgrænsningen af disse

Sociale kompetencer

 • Have forståelse for betydningen af loyalitet og god etik ved at indgå i samarbejde i de enkelte afdelinger
 • Kan indgå samarbejdsaftaler om arbejdsfordeling
 • Er omstillingsparat og har situationsfornemmelse for forskellige arbejdskulturer i afdelingerne
 • Er initiativrig og serviceminded
 • Er fleksibel, indstillet på nytænkning og kan se forandringer som udfordringer

Pædagogiske kompetencer

 • Kan skabe en god kommunikation ud fra en anerkendende og respektfuld tilgang
 • Har evne til at skabe tillid og tryghed, udvise respekt, er åben/fordomsfri og reflekterende

7) Uddannelseskrav

 • Bestået SPV-kursus
 • E-learning i brand (hvert år)
 • Hjertestopskursus niveau 2 (hvert år)
 • Håndhygiejne (hvert år)
 • COVID-19 på Plan2Learn (dette skal kun gøres en gang i starten af ansættelsen)
APPFWU02V