Skip til primært indhold

Serviceleder til Rengøring og Hospitalsservice, Odense

Detaljer vedr. stilling som serviceleder, OUH Odense

Job- og kvalifikationsprofil for Serviceleder i Rengøring og Hospitalsservice 2023

1. Organisationen

Rengøring og Hospitalsservice er en selvstændig serviceafdeling på OUH, Odense Universitetshospital, Svendborg Sygehus.

1.1 Nuværende organisering af Rengøring og Hospitalsservice


Afdelingen er i dag inddelt i to driftsområder (et dækkende Odense Universitetshospital og et dækkende Svendborg Sygehus) samt stabsfunktioner. Afdelingen har i alt ca. 600 ansatte.

Den ledige stilling er placeret i driftsområde Odense Sygehus.

Driftsområde Svendborg
Driftsområde Svendborg er inddelt i 2 ledelsesområder, som hver ledes af en serviceleder med direkte reference til afdelingschefen i Odense. Hvert ledelsesområde har i gennemsnit 50 assistenter ansat.

Driftsområde Odense
Driftsområdet i Odense er inddelt i 9 ledelsesområder, som hver ledes af en serviceleder med direkte reference til afdelingschefen i Odense. Hvert ledelsesområde har i gennemsnit 50 assistenter ansat.

I driftsområderne er ansat henholdsvis serviceassistenter, som varetager både patientservice- og rengøringsopgaver i de kliniske områder, samt hus- og rengøringsassistenter/teknikere, som varetager rengøringsopgaver og mødeservicering.

I alt rengøres dagligt mere end 210.000 m2. På årsbasis foretages mere end 600.000 patient-, prøve og udstyrstransporter.

Foruden driftsplaner i hverdagen er der i hvert område et varierende antal driftsplaner i weekend – hovedsagelig i kliniske områder.

Staben
Stabsfunktionen er opdelt i administrative funktioner, økonomifunktionen, uddannelses- udviklingsfunktion, HR-funktion samt en planlægnings-, kvalitets- og teknikerfunktion.

1.2 Afdelingens udfordringer på kort sigt

Som resten af hospitalet forbereder Rengøring og Hospitalsservice sig på at flytte på Nyt OUH. Der er udarbejdet et oplæg til driftskoncept for rengøring og patientservice på Nyt OUH.
Konceptet er ikke endeligt besluttet. Så snart det sker, vil der forestå en større opgave i at forberede afdelingen og personalet på de ændrede forhold som Nyt OUH byder.


Udover Nyt OUH er der i Rengøring og Hospitalsservice hele tiden fokus på at sikre og udvikle kvaliteten af vores opgaveløsning. Såvel rengøringskvaliteten som svartider på patient- og prøvetransporter er i fokus. På rengøringsområdet er afdelingen i øjeblikket i gang med en større opkvalificering af personalet, således at alle som minimum er uddannet rengøringsteknikere. Endeligt er den nationale infektionshygiejniske retningslinje for rengøring (NIR) i fuld gang med at blive implementeret på hospitalet.

2. Funktionsbeskrivelse for serviceledere i Rengøring og Hospitalsservice, Odense Universitetshospital

2.1 Ledelsesgrundlag

Ledelse i Rengøring og Hospitalsservice understøtter OUH’s kodeks ”Stræber efter kvalitet i alt” med fokus på:

 • Patienten først
 • Højeste faglighed
 • Helhed og ansvar

Ledelse i Rengøring og Hospitalsservice tager udgangspunkt i OUH’s personalepolitiske værdier:

 • Ordentlighed i det vi gør og siger
 • Vækst i fagligheden
 • Rum til fornyelse og begejstring

Ledelse i Rengøring og Hospitalsservice er derfor kendetegnet ved:

 • Medinddragelse
 • Dialog
 • Uddelegering af ansvar og kompetence

Vi tror på, at beslutninger skal tages så tæt på det niveau, hvor de skal virke, og

at det er med til at sikre beslutningernes gennemførelse, hvis de som beslutningen omfatter, er inddraget i beslutningsprocessen.

2.2 Organisatorisk placering

Servicelederne refererer direkte til afdelingschefen.

Udover Nyt OUH er der i Rengøring og Hospitalsservice hele tiden fokus på at sikre og udvikle kvaliteten af vores opgaveløsning. Såvel rengøringskvaliteten som svartider på patient- og prøvetransporter er i fokus. På rengøringsområdet er afdelingen i øjeblikket i gang med en større opkvalificering af personalet, således at alle som minimum er uddannet rengøringsteknikere. Endeligt er den nationale infektionshygiejniske retningslinje for rengøring (NIR) i fuld gang med at blive implementeret på hospitalet.

2.3.2 Personaleledelse

 • Sikre en personaleplanlægning, der har sammenhæng til aktivitetsniveauet og områdets personalebudget.
 • Gennemføre ansættelsesprocedurer i samarbejde med afdelingens stabspersonale.
 • Sikre at overenskomster, love, cirkulærebestemmelser, instrukser og aftalte retningslinjer overholdes.
 • Registrere og indberette medarbejdernes komme-/gåtider.
 • Medvirke til at skabe høj trivsel blandt medarbejderne.
 • Gennemføre trivsels- og udviklingssamtaler.
 • Registrere og følge op på sygefravær

2.3.3 Arbejdsmiljø

I samarbejde med arbejdsmiljørepræsentanten:

 • Varetage de daglige arbejdsmiljøopgaver.
 • Forestå ArbejdsPladsVurdering (APV).
 • Sikre udfyldelse af og opfølgning på arbejdsskadeanmeldelse
 • Foretage sikkerhedsrunderinger.
 • Have fokus på det psykiske arbejdsmiljø.
 • Sikre opfølgning på MedarbejderTilfredshedsUndersøgelse (MTU)

2.3.4 Information og kommunikation

 • Indgå i afdelingens mødestruktur.
 • Sikre at information videregives til egne medarbejdere.
 • Være i tæt dialog og samarbejde med de kliniske afdelinger

2.3.5 Udvikling:

 • Indgå i ledelsessparring med kolleger i afdelingen.
 • Deltage i afdelingens projekter.
 • Deltage i projekter der retter sig mod Nyt OUH

3. Kvalifikationskrav


Ved udvælgelse af serviceleder til Rengøring og Hospitalsservice vil der især blive lagt vægt på nedenstående kvalifikationer:

3.1 Ledelsesmæssige egenskaber


Ansøger skal kunne leve op til de overordnede værdier på OUH.

Det anses endvidere for nødvendigt, at nedenstående kvalifikationer kan opfyldes:    

 • Solid praktisk ledelseserfaring med større grupper af servicepersonale
 • Relevant praktisk og teoretisk lederuddannelse, gerne på diplomniveau
 • Erfaring med arbejdsmiljøarbejde, såvel det fysiske som det psykiske

3.2 Faglige krav / ønsker

 • Erfaring med driftsafvikling, herunder planlægning, arbejdskoordinering og ressourcestyring af større personalegrupper
 • Erfaring med - og relevant uddannelse inden for hygiejne- og rengøringsforhold
 • Erfaring med opfølgning over for kunder/serviceaftagere
 • Erfaring med kvalitetsopfølgning
 • Solidt kendskab til IT på brugerniveau, herunder planlægningsværktøjer.

3.3 Personlige egenskaber

 • Samarbejdsevne og stor personlig indfølingsevne
 • Evne til at lytte og samarbejde på alle niveauer på tværs af OUH
 • Evne til at opfatte, forstå og reagere på andres behov samt fornemme andres opfattelse af én selv
 • Diplomatisk sans og gode forhandlingsevner
 • Evne og vilje til at løse personalemæssige problemstillinger
 • Evne og vilje til at skabe resultater
 • Evne til at engagere og påvirke
 • Serviceminded
 • Personlig gennemslagskraft og overblik
 • Kunne igangsætte, følge op på og afslutte opgaver
 • Handlekraftig og beslutningsdygtig i akutte situationer
 • Insisterende, robust og tør tage konflikter når nødvendigt
 • Loyal og tillidsvækkende
 • Evne og vilje til at overholde og gennemføre trufne beslutninger og aftaler.
 • Konsekvent og ordholdende
 • Evne og vilje til at påtage sig nye opgaver

Servicelederen har ansvar og kompetence i forhold til den daglige drifts- og personaleledelse i eget område samt medansvar for overholdelse af personalebudget.

Ved fravær afløser servicelederne hinanden. Herudover deler servicelederne pasning af vagttelefon i weekend og på helligdage (gælder kun for Odense)

Servicelederen indgår aktivt i arbejdsmiljø- og sundhedsarbejdet.

Servicelederen er ledelsesrepræsentant i områdets arbejdsmiljøgruppe.

 

APPFWU01V